KONKURS ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA

Kategorija: Aktuelnosti

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA  KOSJERIĆ
KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
OGLAŠAVA

KONKURS
ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA

Uslovi konkursa:

         – da su redovni studenti visokoškolskih ustanova akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,

          – da tokom celokupnog trajanja redovnih studija nisu obnovili nijednu godinu,

          – da prvi put upisuju drugu i svaku narednu godinu studija,

          – da nisu korisnici studentske stipendije ili studentskog kredita koji se dodeljuju iz budžeta Republike Srbije i

          – da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kosjerić.

          Stipendije se dodeljuju u iznosu od 50 do 80 evra mesečno po studentu (u zavisnosti od godine studija) u dinarskoj protivvrednosti.

          Kandidati se mogu prijaviti do 1. DECEMBRA 2021. godine (poslednji dan za prijavu je 1. decembar 2021. godine). Dokumenta se predaju na šalteru opštinske pisarnice.

          Kandidati su dužni da uz prijavu podnesu sledeća dokumenta:

          –  uverenje da su redovni studenti;

          –  uverenje o prosečnoj oceni u toku studiranja;

          –  uverenje o mestu prebivališta.

          Ukoliko je neko od kandidata student sa posebnim potrebama ili invaliditetom to dokazuje odgovarajućim dokumentom.

          Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati.

          Komisija za dodelu opštinskih stipendija će na osnovu kriterijuma regulisanih u članu 1. Odluke o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 1/19 od 1. februara 2019. godine i 10/20 od 24.12.2020. godine)  dostaviti predlog o kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Opštinskom veću na usvajanje koje će na prvoj narednoj sednici doneti odluku o dodeli stipendija.

Redosled studenata za dodelu stipendija utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Prosečna ocena biće bodovana po obrascu: prosečan uspeh u toku studija * 40/10 (maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 40)
  2. Upisana godina studija:
  • druga godina …………………… 2 boda
  • treća godina …………………… 4 boda
  • četvrta godina ……………….. 6 bodova
  • peta ili šesta godina ……. 8 bodova
  1. Studenti sa posebnim potrebama ili invaliditetom …………………. 5 bodova

 

               Prigovori na rang listu podnose se Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Između Opštinskog veća (koga zastupa predsednik opštine) i studenta zaključiće se ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

               

U Kosjeriću, 17.11.2021. godine

 

Nazad
NACRT PLANA KVALITETA VAZDUHA OPŠTINE KOSJERIĆ
Napred
Donacija Vlade Republike Srbije za dalji razvoj Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko
Izbornik