Javni uvid u Nacrt Druge izmene i dopune plana generalne regulacije grada Kosjerića

Kategorija: Aktuelnosti

Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno stambene i
imovinsko – pravne poslove
Na osnovu člana 50 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.gl.RS“ broj 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/19, 37/19-dr. Zakon, 9/20, 52/21 i 62/2023) i člana 55 Pravilnika o
sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog
planiranja („Sl. gl. RS“ broj 32/19),

O g l a š a v a

Javni uvid u Nacrt Druge izmene i dopune plana generalne regulacije grada

Kosjerića
i

Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu izmene plana generalne

regulacije grada Kosjerića

Javni uvid trajaće, počev od 04. 09. 2023. god, zaključno sa 03. 10. 2023. god. Materijal
će biti izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, u
hodniku na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet
stranici opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal
nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i
stručnu pomoć u vezi sa planskim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi.
Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog
uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić,
lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za
urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 03. 10. 2023. godine.
Po završenom javnom uvidu, Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić,
sačiniće izveštaj sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Javna sednica Komisije za planove biće održana 10. 10. 2023. god. sa početkom u 11
časova u sali broj 3, u prizemlju zgrade opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić. br. 10,
Kosjerić.

 

Plan regulacije preuzmite OVDE.

Dopunu preuzmite OVDE.

Materijale preuzmite OVDE.

Nazad
Obaveštenje o raspisanom javnom pozivu za nabavku mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju
Napred
Poziv na saradnju u realizaciji projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama“
Izbornik