Јавна седница комисије за планове – МХЕ „Годечево“

Категорија: Актуелности

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/15),

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ, након обављеног јавног увида који ће трајати од 15.09.2017. године закључно са 16.10.2017. године у План детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево, у КО Годечево1 и КО Годечево“ на територији општине Косјерић, и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Годечево“ на животну средину, биће одржана последњег дана јавног увида, 16.10.2017. године, у сали број 5, Општинске управе Косјерић, у приземљу, са почетком у 10 часова.

Седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе на плански документ.

Општинска управа Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Назад
Додељена награда „Сретен Марић“
Напред
Косјерић на 32. „Данима лудаје“
Изборник