Понедељак, 13.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: Понуда за јавну набавку услуге техничког прегледа стамбене зграде, ЈН 1.2.16/2015 – НЕ ОТВАРАТИ". 

 

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично радним даном од 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца - Општинска управа општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, 31260 Косјерић.

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.11.2015. године до 11,00 часова.

   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 16.11.2015. године у 12,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Косјерић, уз присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

јавни позив овде

Због обимности Конкурсне документације, иста је подељена на три дела.

ПРВИ ДЕО

ДРУГИ ДЕО

ТРЕЋИ ДЕО

СВА ТРИ ДЕЛА ЧИНЕ ЈЕДНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo