73. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. novembar 2020. godine (četvrtak), u sali SPS, na spratu u Domu kulture, sa početkom u 09,00 sati:

73. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE.
 3. NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA POSTUPAK SPROVOĐENjA JAVNOG NADMETANjA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOSJERIĆ – OTVORENOG OLIMPIJSKOG BAZENA POSTOJEĆEG NA KAT. PARCELI BR.664/1 KO KOSJERIĆ, POVRŠINE 1.10.23 ha SA PRETEĆIM SADRŽAJEM U KRUGU BAZENA, U ULICI ŽIVOJINA MIŠIĆA, JAVNIM NADMETANjEM.
 7. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH ATIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“, UŽICE ZA PERIOD 1.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE.
 8. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ ZA PERIOD PD 1.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE.
 9. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA JKP „‘GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA TREĆI KVARTAJ 2020. GODINE.
 10. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 11. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik