5. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 9. septembar 2013. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

5. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2013. GODINU.
  2. PREDLOG PROGRAMA FONDA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI, GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I PUTEVE U 2013. GODINI.
  3. PREDLOG PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU.
  4. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE.
  5. PREDLOG ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „KOSJERIĆ-ELEKTRANE“.
  6. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ U 2013. GODINI.
  7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
  8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
  9. ODBORNIČKA PITANjA
  10. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik