5. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 28. jun 2017. godine (sreda) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

5 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU I UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U TURISTIČKO-SPORTSKOJ ORGANIZCIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE “LASTVA“ U KO DRENOVCI I KO RADANOVCI.
 4. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PISMO O NAMERAMA O PODIZANjU CRKVE U BUKOVIMA.
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2016. GODINU.
 7. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2016. GODINU.
 8. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2017. GODINU.
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA USKLAĐIVANjE OSNIVAČKOG AKTA JKP “DUBOKO“, UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.
 10. PREDLOG PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA.
 11. PREDLOG PRAVILNIKA O ODOBRAVANjU I FINANSIRANjU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 12. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 13. NACRT PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 14. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU OO “ČOBANSKI DANI 2017.“
 16. IZJAŠNjENjE O PONUDI KUPOVINE GP “GRAD“ a.d. u stečaju.
 17. RAZMATRANjE ZAHTEVA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“ ZA POVEĆANjE BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA.
 18. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 19. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik