48. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 27. avgust 2019. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

48. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. NACRT ODLUKE O REALIZACIJI PROJEKTA ZA IZVOĐENjE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA.
  2. RAZMATRANjE AMANDMANA NA ODLUKU O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
  3. DONOŠENjE ZAKLjUČKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANOVE KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU MEDIJSKIH PROJEKATA U 2019. GODINI.
  4. RAZMATRANjE ZAHTEVA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGE GRBIĆ“ KOSJERIĆ ZA ODOBRENjE VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA.
  5. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik