47. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 22. август 2019. године (четвртак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 9,00 сати:

47. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ.
  3. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  4. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ОЛГА ГРБИЋ“, КОСЈЕРИЋ.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА,
Гордана Јосиповић

Изборник