30. Sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 13. decembar 2016. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

30. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE NA OSNOVU PODNETE OSTAVKE.
 2. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ, NA OSNOVU PODNETE OSTAVKE.
 4. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 5. IZBOR ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 7. PREDLOG ODLUKE O PROMENI STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ KOJU JE INICIRALO OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE “BANjICA“.
 9. PREDLOG ODLUKE O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANjA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA.
 10. PREDLOG IZMENA I DOPUNA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.
 11. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA PROJEKTA JAVNOG- PRIVATNOG PARTNERSTVA U OBLASTI JAVNE RASVETE.
 12. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU STRUČNOG TIMA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI JAVNE RASVETE.
 13. PREDLOG ZAKLjUČAK O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG ZAKLjUČKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ .
 15. PREDLOG PRAVILNIKA O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA IZGRADNjU, ODRŽAVANjE I OBNOVU CRKVENIH I VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 16. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE ZA PERIOD OD 01.12.2015.- 01.12.2016. GODINE.
 17. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 18. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 19. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 21. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 22. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 23. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 24. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE

Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik