24. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 17. фебруар 2016. године (среда), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ.
 2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА.
 3. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 5. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋИ РЕБАПАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ‘ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2015.ГОДИНУ.
 8. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ПРИЈЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 0 ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ БР.116/1 ТС “КОСЈЕРИЋ“ – ТС “СЕВОЈНО“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “МАСТЕР ФРИГО“ д.о.о. ЗА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1723/4, 1077/2 И 1096 КО ПОЛОШНИЦА 2.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТАУ ОДНОСУ НА СПРАТНОСТ ПРОПИСАНУ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕОА О ОБРАЗОВАОУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШОЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
 15. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‘МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
 16. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‘МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
 17. ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА У СВОЈИНУ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР.356/1 ЛН БР.1603 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ БР.356/3 ЛН бр.1851 КО ВАРОШ КОСЈЕРИЋ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ПРАГ-ПРОДУКТ д.о.о. ,КОСЈЕРИЋ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СА НАДОКНАДОМ.
 18. ДОПУНА ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 19. ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2016.-2018. СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ.
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник