24. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 21. март 2018. године (среда) у сали број 3 (сала у приземљу), са почетком у 9,00 сати:

24. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ УТВРЂЕНЕ ОПШТИНСКИМ ОДЛУКАМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ, СА НАЦРТОМ УГОВОРА.
 5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕТИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 6. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 7. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 10. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 15. ЗАХТЕВ ЈАДРАНКЕ РЕБИЋ, ИЗ СЕЧЕ РЕКЕ , ЗА ПОМОЋ У САНАЦИЈИ ТЕРЕНА ОКО КУЋЕ КОЈИ ЈЕ ОШТЕЋЕН ПРИЛИКОМ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА.
 16. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ЗАДРУЗИ БРАЈКОВИЋИ НА БИЗНИС ПЛАН.
 17. ЗАХТЕВ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА НАКНАДУ ЗА РАД.
 18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 19. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник