21. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 18. januar 2018. godine (četvrtak) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 09,00 sati:

21. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ.
 2. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANjU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLjAVANjE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLjAVANjE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA.
 9. PREDLOG PRAVILNIKA O ODOBRAVANjU I FINANSIRANjU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 10. ZAHTEV ZA USTUPANjE FUDBALSKIH TERENA FUDBALSKOM KLUBU “CRNOKOSA“ NA ODRŽAVANjE I KORIŠĆENjE.
 11. RAZMATRANjE ZAHTEVA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA ODOBRENjE SUBVENCIJE.
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ ZA IZVOĐENjE RADOVA ZA PROMENU NAMENE PROSTORIJA.
 13. PREDLOG REŠENjE O UTVRĐIVANjU CENE USLUGA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 14. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 15. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Audio snimak sednice

*Audio zapis je dostupan počev od 21. sednice Opštinskog veća. 

Izbornik