18. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 18. decembar 2017. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (sala u prizemlju), sa početkom u 10,00 sati:

18. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 3. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 4. NACRT ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU.
 5. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ
 6. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM RADNIM TELIMA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. NACRT STATUTA MESNE ZAJEDNICE
 9. NACRT ODLUKE O OSNIVANjU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLjAVANjE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. NACRT ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 11. KODEKS PONAŠANjA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 13.  DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 14. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „DUBOKO“, UŽICE ZA 2018. GODINU.
 15. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP „DUBOKO“, UŽICE O VISINI NAKNADE ZA USLUGU TRETMANA I BEZBEDNOG ODLAGANjA KOMUNALNOG OTPADA.
 16. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NERASPOREĐENOJ DOBITI KJP „DUBOKO“, UŽICE I PREPORUKA.
 17. NACRT ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 19. PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 20. NACRT ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE VD DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 21. NACRT REŠENjE O IMENOVANjU VD DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 22. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU.
 23. NACRT REŠENjA O IZBORU KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE I KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANjA.
 24. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA NADZOR, PREDSTAVKE I PRITUŽBE.
 25. NACRT REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA NADZOR, PREDSTAVKE I PRITUŽBE.
 26. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM.
 27. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI.
 28. PREDLOG IZMENE I DOPUNE ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM I PUTEM JAVNOG NADMETANjA.
 29. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI.
 30. PREDLOG UGOVORA O ZAKUPU PROSTORA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U KOSJERIĆU.
 31. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 32. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik