12. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 14. jun 2018. godine (četvrtak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

12.SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA.
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALjNE REGULACIJE VIDIK.
 4. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 5. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE O FINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.
 8. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA NA KORIŠĆENjE BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 9. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA, MINIMALNE VISINE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA ZGRADA I VISINE NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA.
 10. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 11. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 12. PREDLOG LOKACIJSKOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2017. GODINU SA IZVEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA.
 14. UGOVOR O OSNIVANjU JKP REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM “DUBOKO“, UŽICE.
 15. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČEKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2017. GODINU, SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
 16. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 17. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP “DUBOKO“, UŽICE.
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN- OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 19. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPOMENIKE, SPOMEN- OBELEŽJA I IZRADU MURALA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 22. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 23. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 24. ODBORNIČKA PITANjA.
 25. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik