11. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A 3 I V A M za 29. mart 2018. godine (četvrtak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

11.SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D 

 1. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. PREDLOG ODLUKE O USKLAĐIVANjU NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE UTVRĐENE OPŠTINSKIM ODLUKAMA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. PREDLOG ODLUKE O ZAKLjUČENjU UGOVORA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM PO CENI MANjOJ OD TRŽIŠNE, SA NACRTOM UGOVORA.
 4. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 5. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 6. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.
 7. IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2017.
 8. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU, SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
 9. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 10. IZVEŠTAJ O RADU CRVENOG KRSTA ZA 2017. GODINU SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU.
 11. ODBORNIČKA PITANjA.
 12. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik