10. sednica SO Kosjerić

Broj: 06 -29/2022
13.05.2022. godine
K O S J E R I Ć

 

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 20.maj  2022.godine (petak),  u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću,  sa početkom u 10,00 sati:

10. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal  u prilogu-
 3. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG ODLUKE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022.GODINU
  -materijal u prilogu-
 6. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE POSTROJENjA ZA DROBLjENjE U KO MRČIĆI, OPŠTINA KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 7. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE POVRŠINSKOG KOPA NA LOKALITETU “TAVANI 2” U OPŠTINI KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu
 8. PREDLOG ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 9. PREDLOG ODLUKE O RASPUŠTANjU SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI
  -materijal u prilogu-
 10. PREDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JKP REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE “SKRAPEŽ VODE “ POŽEGA
  -materijal u prilogu-
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U STALNOM SASTAVU
  -materijal u prilogu-
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U STALNOM SASTAVU
  -materijal u prilogu-
 13. PREDLOG ODLUKE O ISPRAVCI ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ U STALNOM SASTAVU
  -materijal u prilogu-
 14. PREDLOG IZMENE I DOPUNE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRADU I ISPLATU IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA
  -materijal u prilogu-
 15. DAVANjE SAGLASNOSTI NA  PRAVILNIK O RADU I UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA JAVNE USTANOVE TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ-materijal u prilogu-
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE
  -materijal u prilogu-
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE
  -materijal u prilogu-
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 19. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 20. PREDLOG PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA AGLOMERACIJU KOSJERIĆ
  -materijal (CD) u prilogu-
 21. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “DUBOKO” UŽICE ZA 2021.GODINU
  -materijal (CD) u prilogu-
 22. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 31.03.2022.GODINE
  -materijal u prilogu-
 23. ODBORNIČKA PITANjA
 24. RAZNO

                                                                                PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik