RANI JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE površinskog kopa na lokalitetu “TAVANI 2” u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE
površinskog kopa na lokalitetu
“TAVANI 2” u opštini Kosjerić

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 23.06.2022. god. zaključno sa 07.07.2022. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 07.07.2022. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Plan detaljne regulacije preuzmite OVDE.

Nazad
Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kosjerić
Napred
JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA INSTRUKTORE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE
Izbornik