PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Kategorija: Javni pozivi
Na osnovu člana 87 stav 2 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik RS“ broj 68/2015), naručilac je dužan da interni akt iz člana 22 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012 i 14/2015) objavi na svojoj internet stranici do  11. 10. 2015. godine.
S obzirom da je ovaj rok isticao u nedelju, ovaj rok se produžava na ponedeljak 12. 10. 2015. godine, pa se na ovaj način ispunjava obaveza Naručioca Opštine Kosjerić.
Tekst Internog akta možete preuzeti ovde.
Nazad
Nabavka radova za uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva– otvoreni postupak Broj predmeta : 404-47/2015 Broj iz Plana nabavki za 2015: 1.3.7/2015
Napred
Nabavka usluga studijsko–istraživačkih radova, programa i projekata u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalne samouprave, redni broj JN 1.2.19/2015 Broj predmeta: 404-49/2015
Izbornik