OGLAŠAVA IZLAGANjE NA PONOVLjEN JAVNI UVID DELA NACRTA DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA

Kategorija: Aktuelnosti, Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispravka,  64/2010 (US RS), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US RS), 50/2013 (US RS), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA PONOVLjEN JAVNI UVID
DELA NACRTA DRUGE IZMENE I DOPUNE
PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA  KOSJERIĆA

Ponovljen javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 10.11.2023. god. zaključno sa 24.11.2023. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim  pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ponovljenog javnog uvida, u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 24.11.2023. godine.

Javna sednica komisije za planove održaće se 30. novembra 2023. godine, sa početkom u 12 časova, u zgradi opštine Kosjerić, sala broj 3, u prizemlju .

Po završenom javnom uvidu Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić,  sačiniće izveštaj  sa stavovima po svakoj podnetoj  primedbi.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Plan regulacije preuzmite OVDE.

Pogledajte dokumentaciju OVDE.

Nazad
Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za opštinsku stipendiju
Napred
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2023. godini
Izbornik