Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство у 2019. години

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 66. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 6/19), и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-8/2019 од 31.10.2019. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Захтев за доделу средстава можете преузети ОВДЕ.

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право на бесповратна подстицајна средства имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем на територији општине Косјерић:
– Да су регистровали пчелињак и пчелиња друштва у Централној бази података о обележавању животиња и да поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 5-500 кошница пчела.
– Да су у потпуности реализовали инвестиције за које подносе захтев у периоду од 01.01.2019. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.
Регистрована пољопривредна газдинства могу конкурисати за подстицај без обзира на број купљене опреме, али под условом да укупна вредност опреме непрелази 100.000 динара без припадајућег ПДВ-а, као и за скупљу опрему али максимални износ субвенције неможе прећи 50.000 динара по кориснику.
Минимална вредност инвестиције за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје по кориснику је 20.000,00 динара без ПДВ-а.
Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину за ову намену су 800.000 динара.
Одобравање захтева и исплата подстицаја вршиће се по редоследу подношења захтева до утрошка планираних средстава.
Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број куљене опреме за коју подноси захтев.
Општина Косјерић ће субвенционисати купљену опрему у пчеларству у висини од 50 % од цене без ПДВ-а, све до момента утрошка опредељених средстава.
Захтев за подстицај подноси се на прописаном обрасцу који се може добити у општинској управи Косјерић, канцеларија број 5 и на званичној интернет страници општине Косјерић www.kosjeric.rs.
Захтев за субвенцију са пратећом документацијом подноси се преко писарнице општинске управе.
Достављени захтеви биће административно проверени у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости од стране Одељења за привреду, локално економски развој, финансије и буџет.

Листа прихватљивих инвестиција у оквиру мере:

 1. кошнице и делови кошница,
 2. центрифуге,
 3. електрични отклапач саћа,
 4. каде за отклапање саћа,
 5. електричне пумпе и пунилице за мед,
 6. топионици за восак,
 7. електрични декристализатор,
 8. аутоматски сто за паковање меда,
 9. сушара за полен,
 10. стресач пчела,
 11. пчеларске ваге,
 12. сатне основе,
 13. пчеларски млин за шећер,
 14. кибла за прављење погача,
 15. преса за сатне основе.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Копија важеће личне карте подносиоца Захтева.
 2. Копија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину.
 3. Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава (добија се у ветеринарској станици).
 4. Копија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.
 5. Фискални рачун издат у периоду од 01.01.2019. године до дана подношења захтева.
 6. Рачун (писани) за набавку предметне инвестиције са јасно израженом ценом опреме са и без ПДВ-а.
 7. Отпремница за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице.
 8. Уколико је плаћање извршено безготовинским путем, доставља се оверен налог за пренос средстава, односно уплатница или оверен извод из банке (без фискалног рачуна).
 9. У случају да се ради о опреми која је купљена од предузећа или радње који нису у систему ПДВ-а или у систему фискализације, потребно је доставити изјаву са потписом и печатом датог предузећа или радње да нису у систему ПДВ-а, односно о ослобађању фискализације.
 10. Копија гарантног листа за купљену робу за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа (оргинал на увид приликом подношења Захтева).

Подносилац захтева је дужан да омогући несметану контролу набављене нове опреме у пчеларству за коју је поднео Захтев службеним лицима Општинске управе општине Косјерић.
У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у Захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке наредних 5 година.
Корисник средстава не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицај у року од две године од дана исплате подстицаја и да у том периоду предмет наменски користи.
О поднетим захтевима одлучиваће Председник општине Косјерић.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 01.11.2019. године до 15.11.2019. године.
Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

У Косјерићу, 31.10.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Жарко Ђокић

Назад
Оглас о расписивању јавног надметања – лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта (плацеви на Дивчибарама)
Напред
Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица и гаража
Изборник