Javni uvid u Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Visokonaponskog dalekovoda 2×400 kV Bajina Bašta – Obrenovac

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- dr. zakon), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID
u
NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 2H400kV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC
i
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPNONSKOG DALEKOVODA 2H400kV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 15. jula 2019. godine do 13. avgusta 2019. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, gradske opštine Obrenovac, skupštine grada Valjeva i opština Bajina Bašta, Kosjerić, Lajkovac i Ub, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 13. avgustom 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.
JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u utorak, 23. jula 2019. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 28. avgusta 2019. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Nacrt Plana možete preuzeti OVDE
Stratešku procenu uticaja možete preuzeti OVDE.
Šemu listova za opštinu Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Nazad
Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Napred
Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira za vreme trajanja turnira „Kosjerić 2019“ u vremenu od 16:00 časova do 01:00 čas
Izbornik