Јавни позив за учешће на лицитацији – јавном надметању за отуђење из јавне својине – општинске својине стамбених јединица и гаража

Категорија: Јавни позиви

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1. ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, приземље, тип стана двособан, означена као стан број 3, површине П = 80 m2,
II Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 m2,
III Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 m2,
IV Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 m2,
V Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана – двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 m2;
VI Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана – једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 m2;
VII Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана – једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 m2;

 

Стамбене јединице се отуђују у својину по систему „КЉУЧ У РУКЕ“, што подразумева:
– Сви зидови и плафони малтерисани, а потом обојени полудисперзивном бојом са свим потребним предрадњама. Зидови купатила и кухиња обложени зидним керамичким плочицама прве класе у лепку преко малтера. У купатилима плочице постављене 2,00м1 а у кухињама до 1,50 м1 до коте готовог пода.
– Подови у собама и предсобљима урађени од храстовог паркета прве класе положеног у лепку преко цементне кошуљице.
– Подови у купатилима, оставама, кухињи и на лођама урађени од подних керамичких плочица постављених у лепку преко цементне кошуљице.
– Сва унутрашња врата класична дупло шперована у штоку од квалитетне чамове грађе у свему према шеми столарије финално обојена два пута масном бојом са лакирањем. У парапетима прозора уграђене клупице од квалитетног чамовог дрвета и финално обрађене два пута полиуретан бојом по избору пројектанта.
– У објекту инсталације водовода и канализације и инсталације јаке и слабе струје.
– Инсталације у становима подразумевају електро инсталације са опремом за на зид, без светиљки на зидовима и плафонима,
– Инсталације водовода и канализације у становима су са санитарном опремом и са батеријама и славинама за топлу и хладну воду.
– Инсталације централног грејања са подстаницом.
– Партерно уређење плаца око зграде.

1.2. Oтуђење из јавне својине-општинске својине гаражног места – гаража

Гараже у јавној својини-општинској својини, код стамбене зграде код Цркве, на кат. пар. бр.1233 КО Варош Косјерић, улица Проте Драгољуба Поповића, у виђеном стању, укупно 16 гаража, нумерисане редним бројем од 1 до 4 и од 7 до 18 из правца улице Светосавске у Косјерићу.

Све гараже које су предмет продаје површине су 15,12 m2.

Гараже се отуђују у својину у следећем стању:
– Гараже су сутеренске просторије, са армирано-бетонским зидовима и равно армирано-бетонском кровном плочом, хидроизоловане полиуретанским хидроизолационим премазом.
– Подна обрада је зарибани бетон. Зидови у гаражним метима малтерисани а делом су гаражна места подељена са металном оградом у пуној висини просторије.
– У објекту је изведена инсталација јаке струје са осветљењем, са потребним бројем светиљки и утичница.
– Улазна врата на свим гаражним местима су алуминијумска сегментна д=0,55 mm, са електричним погоном и на даљинско отварање.

2. ОПШТИ УСЛОВИ

2.1. Почетна цена стамбених јединица – станова на лицитацији је :
– 550 ЕВРА по m2 стамбеног простора за: приземље, први, други и трећи спрат.
– 450 ЕВРА по m2 стамбеног простора за поткровље зграде.

2.2. Цена гаражног места у Косјерићу у улици Проте Драгољуба Поповића утврђена је проценом лиценцираног проценитеља Агенције „Олимпија“ доо из Ужица, тако да је утврђена почетна цена 3.326,00 евра за једно гаражно место.

2.3. Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица. Пријава садржи:
– ознаку стамбене јединице на коју се понуда односи, односно ознаку гараже на коју се понуда односи,
– име и презиме лица, адресу и ЈМБГ, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра привредних субјеката, матични број и ПИБ (Решење о регистрацији АПР – а, оверену фотокопију за правна лица),
– оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правог лица,
– оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа за правна лица,
– оверену изјаву о прихватању почетне цене из става 2.1. или става 2.2. овог јавног позива,
– доказ о уплати гарантног износа уплаћен на рачун Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048, у износу од 300 евра за једну стамбену јединицу или за једно гаражно место (гаражу) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате депозита (сваки учесник може да поднесе пријаву на основу овако уплаћеног депозита за сваку стамбену јединицу или гаражу, односно за више стамбених јединица или више гаражних места), и
– број рачуна за враћање депозита.

2.4. Пријаве за куповину стамбених јединица – станова или гаражног места – гаража на оглас за јавно надметање, доставити у затвореном коверту, препорученом пошиљком, путем поште или предајом на писарницу Општинске управе Косјерић, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ ________________________________– НЕ ОТВАРАЈ, (навести непокретност за коју се лицитира) а на полеђини коверта навести име и презиме за физичка лица, односно назив за правна лица.

2.5. На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника уз достављање овереног пуномоћја. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир .

3. МЕСТО И ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

3.1. Рок за достављање понуда jе 02.12.2019. године до 10:00 часова.
3.2. Отварање понуда и Јавно надметање биће одржано 02.12.2019. године у 13:00 часова у сали број 3, Општинске управе Косјерић, у Косјерићу, улица Олге Грбић број 10.

4. УСЛОВИ ЛИЦИТИРАЊА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ГАРАЖЕ

4.1. Предмет отуђења у својину добија учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
4.2. С обзиром да је до сада одржано више лицитација, стамбена јединица се може отуђити понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији а која не може бити мања од почетне цене од 550 евра по m2 стамбеног простора за приземље, први, други и трећи спрат и 450 евра по м2 стамбеног простора за поткровље, док се гаража може отуђити понуђачу по цени коју је понудио у пријави за учешће на лицитацији а која не може бити мања од 3.326,00 евра за једно гаражно место.
4.3. Уколико лице коме се ствар отуђује одустане од закључења уговора и исти се не закључи у року од 30 дана од дана правноснажности Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине, поступак отуђења се понавља за ту стамбену јединицу, односно гаражу, а депозит се не враћа.
4.4. Депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у излицитирану цену.
4.5. Понуђачима чија се понуда не прихвати, износ депозита ће бити враћен у року од седам дана од дана отварања понуда.
4.6. Поступак ће се спровести у складу са одредбама Закона о јавној својини, а најповољнији понуђач је дужан да исплати купопродајну цену сходно Одлуци општинског већа број: 360-9/2019 од дана 24.10.2019. године на следећи начин:
– уколико се купопродајна цена исплаћује путем кредита с обзиром на услове и могућности одобрења и реализације кредита (у року од 15 дана од дана реализације кредита), а најкасније 60 дана од дана потписивања уговора;
– уколико се купопродајна цена исплаћује у готовом рок исплате је 12 месеци на три једнаке рате и то:
– 1. рата у износу од 1/3 купопродајне цене умањене за износ депозита у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 15 дана од дана закључења и овере уговора,
– 2. рата у износу од 1/3 купопродајне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 6 месеци од дана закључења и овере уговора, и
– 3. рата у износу од 1/3 купопродајне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, у року од 12 месеци од дана закључења и овере уговора,
на рачун Буџета Општине Косјерић број: 840-811151843-89 модел 97, позив на број 51- 048.
4.7. Усељење у стамбене јединице и гараже је одмах након закључења и овере уговора.

5. ОСТАЛИ УСЛОВИ

5.1. Трошкови преноса непокретности падају на терет купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права, као и оверу уговора код надлежног јавног бележника.
5.2.Заинтересована лица могу добити ближа обавештења у вези Јавног надметања и подношења понуда у општини Косјерић, тел: 031/781–460, контакт особа инж. грађ. Милинко Крстић.

Број: 360-9/2019

Назад
Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство у 2019. години
Напред
Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години – други позив
Изборник