Javni poziv o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Kosjerić, poslovnog prostora – kancelarije br. 11 površine 15,44m² i kancelarije br.12 površine 17,10m² u poslovnoj zgradi – zgrada Narodne biblioteke, postojećeg na katastarskoj parceli br. 910 KO Kosjerić Varoš

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Opštinskov veća Opštine Kosjerić 464-1/2023 od 22.03.2023 godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmtanja raspisuje

JAVNI POZIV

O pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Kosjerić, poslovnog  prostora – kancelarije br. 11 površine 15,44m² i  kancelarije br.12 površine 17,10m² u poslovnoj zgradi – zgrada Narodne biblioteke,  postojećeg na katastarskoj parceli br. 910 KO Kosjerić Varoš 

Nepokretnosti koje su predmet zakupa izdaju se u zakup za delatnost pružanja usluga (knjigovodstvenih, finansijskih, zdravstvenih, geodetskih, usluge socijalne i dečje zaštite …),  i u druge svrhe se ne može koristiti bez saglasnosti  Zakupodavca.

NAZIV ZAKUPODAVCA:
Opština Kosjerić.

PREDMET ZAKUPA:

Predmet zakupa je poslovni prostor – kancelarija broj 11 površine 15,44m² i kancelarija br.12 površine 17,10m²,  koje se nalaze u Poslovnoj zgradi – zgrada Narodne biblioteke, na drugom spratu, u ulici Olge Grbić broj 5, ležećoj na kat. parceli broj 910, upisanog u List nepokretnosti broj 726 K.O Kosjerić Varoš.

USLOVI OGLASA:

 • Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju  PRAVNA LICA, FIZIČKA LICA I PREDUZETNICI.
 • Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vreme na perid od  jedne (1) godine.
 • Izlicitirana cena zakupa se plaća do 15. za tekući mesec.
 • Zakupac snosi troškove za utrošenu električnu energiju, grejanje, vodu i druge komunalne usluge za objekat koji je predmet zakupa.
 • Nepokretnost koja je predmet zakupa ne može se izdavati u podzakup.
 • Visina depozita je 4.275,00 dinara.
 • Nepokretnosti se daju u zakup prikupljanjem ponuda javnim pozivom i javnim nadmetanjem po otvaranju ponuda.
 • Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javno nadmetanje za zakup kancelarije br.______(navesti broj kancelarije), u zgradi Narodne Biblioteke“, a na poleđini koverte navesti ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica odnosno preduzetnika, podnosioca prijave.
 • Ponuđeni  iznos naknade u postupku prikupljanja ponuda ne može biti niži od 250,00 dinara po m² za zakup predmetne nepokretnosti.
 • Početna cena izdavanja u zakup navedene nepokretnosti utvrđena je na osnovu Odluke o utvršivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Kosjerić („Sl.list opštine Kosjerić“ br.3/04).
 • Po sprovedenom postupku javnog otvaranja ponuda najpovoljnija ponuda data u postupku prikupljanja ponuda je početna cena za javno nadmetanje.
 • Nepokretnost se daje u zakup učesniku koji je dao najpovoljniju ponudu u postupku javnog nadmetanja.
 • Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće u oglasu, kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupca ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.
 • U slučaju da se na oglas ne javi niko, postupak se ponavlja u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.
 • Ugovor o zakupu se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja javnog nadmetanja. Ugovor se zaključuje  u roku od 30 dana od dana dostavljanja Odluke.
 • Postupak će sprovesti Komisija imenovana od strane Opštinskog veća Odlukom br.463-7/2022 od 07.10.2022.godine.
 • Svi troškovi overe ugovora padaju na teret zakupca.

UREDNA PRIJAVA TREBA DA SADRŽI:

 1. Dokaz o uplati depozita u visini od 4.275,00 dinara na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj 840-742155843-80, model 97, poziv na broj 51-048, svrha uplate: učešće na javnom nadmetanju za zakup poslovnog prostora – kancelarije br.___ u zgradi Narodne biblioteke.
 2. Za PRAVNA LICA: naziv podnosioca prijave, adresu sedišta i kontak telfon, matični broj i PIB, ime i prezime direktora/lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis i fotokopija lične karte, e-mail adresu, overenu kopiju Rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i Ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke.
 3. Za PREDUZETNIKE: poslovno ime, adresu sedišta i kontak tlefon, matični broj i PIB, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis, e-mail adresu, overena kopija Rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV ukoliko je u sistemu PDV-a, Ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopija lične karte.
 4. Za FIZIČKA LICA: Ime i prezime, adresu, jednstveni matični broj građana, broj lične karte i potpis.
 5. Prijavu za učešće na javnom nadmetanju potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje (direktora pravnog lica ili preduzetnik).
 6. Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica, overeno kod notara i njegova lična karta.
 7. Overenu izjavu podnosioca prijave da prihvata uslove iz javnog oglasa i početnu cenu, overenu kod notara.
 8. Overenu izjavu podnosioca prijave da prihvata preuzimanje u zakup kancelarije u viđenom stanju, overenu kod notara.
 9. Opština zadržava pravo da odustane i poništi javni oglas o davanju u zakup nepokretnosti , bez prava naknade štete zainteresovanim licima;
 10. Broj računa za vraćanje depozita.

Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca.

Zakupodavac može po zahtevu zakupca odobriti radove koji imaju karakter investicionog održavanja zakupljenog poslovnog prostora, prema uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva.

Svi troškovi adaptacije i investicionog održavanja zakupljene nepokretnosti izvršenih u skladu sa prethodna dva stava padaju  na teret zakupca.

Sva dokumentacija iz prijave dostavlja se u orginalu ili overenoj fotokopiji.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se na opštinskoj pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić br.10 u Kosjeriću ili preko pošte preporučenom pošiljkom.

Rok za dostavljanje ponuda je 11.april 2023. godine do 10 : 00 časova

Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 11.04.2023. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

NAPOMENE:

 • PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANjU IMAJU FIZIČKA I PRAVNA LICA I PREDUZETNICI KOJA PODNESU UREDNU PRIJAVU.
 • BUDUĆEM ZAKUPCU KOJI IZLICITIRA NAJVIŠI IZNOS ZAKUPNINE, KAO ZAKUCU KOJI ODUSTANE OD DATE PONUDE, UPLAĆENI DEPOZIT NEĆE BITI VRAĆEN. U TOM SLUČAJU PRAVO ZAKUPA DOBIJA SLEDEĆI PONUĐAČ KOJI JE PONUDIO NAJVIŠI IZNOS ZAKUPNINE.
 • DEPOZIT ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU, PONUĐAČIMA ČIJA SE PONUDA NE PRIHVATI NA JAVNOM NADMETANjU, BIĆE VRAĆEN U ROKU OD 10 (DESET) RADNIH DANA OD DANA ODRŽAVANjA JAVNOG NADMETANjA.
 • UPLATA DEPOZITA OD STRANE LICA KOJE NIJE PODNOSILAC PRIJAVE NEĆE BITI PRIHVAĆENA, TE ĆE SE PRIJAVA UZ TAKO UPLAĆENI DEPOZIT SMATRATI NEUREDNOM.
 • UKOLIKO NE BUDU STEČENI USLOVI ZA SPORVOĐENjE POSTUPKA IZ RAZLOGA ŠTO JE ZA NEPOKRETNOST KOJA JE PREDMET ZAKUPA, PODNETA SAMO JEDNA PRIJAVA, OPŠTINA ĆE NEPOKRETNOST DATI U ZAKUP PODNOSIOCU PRIJAVE POD USLOVOM, DA JE PODNEO NAJMANjE POČETNI IZONOS CENE. DEPOZIT IZABRANOG PONUĐAČA SE ZADRŽAVA I URAČUNAVA U IZLICITIRANU CENU.

Neuredna je ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake za koje javno nadmetanje se odnosi i ko šalje,  kao i ponuda u kojoj je ponuđeni iznos manji od utvrđenog početnog iznosa, odnosno ponuda koja ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene tražene isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Javnim oglasom.

Nepokretnost koja se daje u zakup može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u periodu dok traje rok za dostavljanje ponuda.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na brojeve telefona 031/781-460 (od 07:30 do 15:30 sati) kontakt osobe Milomir Jovanović i Draga Belić.

Oglas za javno nadmetanje objaviti na: oglasnoj tabli opštinske uprave, sajtu Opštine Kosjerić i obaveštenje o oglasu na Radiju 106.

Broj: 464-1/2023
OGLAS  OBJAVLjEN 24.03.2023. GODINE

Preuzmite obrazac za pravna lica i preduzetnike OVDE. 
Preuzmite obrazac za fizička lica OVDE.

 

OPŠTINA KOSJERIĆ
KOMISIJA ZA SPOROVOĐENjE POSTUPKA
JAVNOG NADMETANjA

Nazad
KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2023. godini
Napred
Oglašava javnu raspravu o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje plantaže leske u Subjelu
Izbornik