Јавни конкурс за избор директора КЈП „Елан“ Косјерић

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 40. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, објављује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“, ИЗ КОСЈЕРИЋА
НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

1. Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Комунално јавно предузеће „Елан“ из Косјерић.
Седиште предузећа је у Косјерићу, улица Николе Тесле бр. 1.
ПИБ: 101088191
Матични број: 07110111
Претежна шифра делатности је 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Комуналног јавног предузећа „Елан“, чији је оснивач општина Косјерић.

3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне услове:

 1. да је пунолетно и пословно способно;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из предходне тачке;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
  (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  (3) обавезно лечење наркомана;
  (4) обавезно лечење алкохоличара;
  (5) забрана вршења позива, делатности и дужности

4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
 • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
 • доказ да има општу здравствену способност;
 • доказ о стручној спреми;
 • доказ о радном искуству;
 • доказа да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора;
 • доказ да се не води поступак, који се узима у надлежном суду и тужилаштву.

5. У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Елан“, на адресу Општинска управа општине Косјерић, улица Олге Грбић 10, са назнаком „За оглас“ или преко писарнице органа Управе.

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном кункурсу за избор директора је Зорица Радовановић, телефон 060/82-56-232.

8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће закључком одбацити.

9. Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Косјерић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 023- 18/2020
У Косјерићу, 14. октобра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић

Назад
Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић
Напред
Обавештење угоститељима који пружају услуге смештаја у некатегоризованом угоститељском објекту
Изборник