Javni konkurs za izbor direktora KJP „Elan“ Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 36. i 37. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2016), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i člana 40. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/2019), Skupština opštine Kosjerić, na sednici održanoj dana 14. oktobra 2020. godine, objavljuje

OGLAS O JAVNOM KONKURSU
ZA IZBOR DIREKTORA
KOMUNALNO JAVNOG PREDUZEĆA „ELAN“, IZ KOSJERIĆA
NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

1. Podaci o javnom preduzeću:

Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Komunalno javno preduzeće „Elan“ iz Kosjerić.
Sedište preduzeća je u Kosjeriću, ulica Nikole Tesle br. 1.
PIB: 101088191
Matični broj: 07110111
Pretežna šifra delatnosti je 3600 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

2. Javni konkurs se sprovodi za radno mesto:

Direktor Komunalnog javnog preduzeća „Elan“, čiji je osnivač opština Kosjerić.

3. Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati koji, osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br.24/05, 61/05 i 54/09), ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 1. da je punoletno i poslovno sposobno;
 2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz predhodne tačke;
 4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 8. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
  (1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
  (2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
  (3) obavezno lečenje narkomana;
  (4) obavezno lečenje alkoholičara;
  (5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti

4. Uz prijavu sa biografijom kandidati podnose:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);
 • dokaz da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • dokaz o stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaza da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora;
 • dokaz da se ne vodi postupak, koji se uzima u nadležnom sudu i tužilaštvu.

5. U izbornom postupku se ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuje rezultat kandidata prema merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak dostavlja se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak, najmanje osam dana pre otpočinjanja izbornog postupka.
Ako se izborni postupak sprovodi u više delova, kandidati se na početku svakog dela obaveštavaju o tome kada počinje naredni deo izbornog postupka.
Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom delu izbornog postupka, ne poziva se da učestvuje u narednom delu izbornog postupka.

6. Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Elan“, na adresu Opštinska uprava opštine Kosjerić, ulica Olge Grbić 10, sa naznakom „Za oglas“ ili preko pisarnice organa Uprave.

7. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom kunkursu za izbor direktora je Zorica Radovanović, telefon 060/82-56-232.

8. Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija će zaključkom odbaciti.

9. Oglas o javnom konkursu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici opštine Kosjerić.

SKUPŠTINA OPŠTINE KOSJERIĆ
Broj 023- 18/2020
U Kosjeriću, 14. oktobra 2020. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Nazad
Javni konkurs za izbor direktora JKP „Gradska toplana“ Kosjerić
Napred
Obaveštenje ugostiteljima koji pružaju usluge smeštaja u nekategorizovanom ugostiteljskom objektu
Izbornik