IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID PLAN DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023 ) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID
PLAN DETALjNE REGULACIJE
SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I
ODVODNjAVANjE PLANTAŽE LESKE U
SUBJELU, OPŠTINA KOSJERIĆ

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 21.08.2023. god. zaključno sa 04.09.2023. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs). Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 04.09.2023. godine. Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Pogledajte dokumentaciju OVDE.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nazad
U Popisu poljoprivrede 2023. biće angažovano oko 3 000 popisivača
Napred
Javni poziv za privredne subjekte
Izbornik