E-матичар

На овој страници можете поручити изводе из матичних књига, као и Уверење о држављанству. Важно је да знате да овај документ могу добити само житељи уписани у матичне књиге општине Косјерић.

Важно:

Да би било који од наведених докумената могли да добијете на адресу наведену у ЗАХТЕВУ, НЕОПХОДНО је да извршите уплату ТАКСЕ за поручена документа. Када уплата буде евидентирана (извод банке о уплати средстава) испорука документа по Вашем захтеву биће извршена.

Уверење о држављанству можете поручити ОВДЕ. 
Извод из матичне књиге рођених можете поручити ОВДЕ.
Извод из матичне књиге венчаних можете поручити ОВДЕ
Извод из матичне књиге умрлих можете поручити ОВДЕ

Таксе за поручена документа износе:

 • Износ 420,00 динара за изводе из Матичне књиге рођених, Матичне књиге умрлих и Матичне књиге венчаних.
 • Износ 740,00 динара за Уверење о држављанству.

 -ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ-

 • Сврха уплате: административна такса
 • Корисник: Буџет РС
 • Број жиро рачуна: 840 – 742221843-57 
 • Позив на број: 97 51 – 048

Накнада за услуге и ПТТ трошкови: 

 • Износ: 200,00 динара
 • Сврха уплате: накнада за услуге
 • Корисник: Буџет општине Косјерић
 • Број жиро рачуна: 840 – 745151843 – 03
 • Позив на број: 97 51 – 048

Адреса:
Општина Косјерић
Олге Грбић 10
31260 Косјерић

Контакт:
Телефон: 031/783-587, Факс: 031/781-441
E–пошта: maticna.sluzba@kosjeric.rs
Радно време: понедељак – петак од 7,30 до 15,30

Изборник