Odluka o odlaganju 40. „Čobanskih dana“

Kategorija: Aktuelnosti

Organizacioni odbor manifestacije 40. „Čobanski dani“, na osnovu člana 8. stav 1. tačka 5. Odluke o turističkoj manifestaciji Čobanski dani („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 2/20), saglasno preporuci Štaba za vanredne situacije opštine Kosjerić broj 87-8-6/2020 od 06.07.2020. godine, na telefonskoj sednici održanoj 08.07.2020. godine doneo je

O D L U K U
O odlaganju turističke manifestacije 40. „Čobanski dani“

  1. ODLAŽE SE kulturno-turistička manifestacija 40. „Čobanski dani“ zakazana za 10. 11. i 12. jul 2020. godine.
  2. O ovoj Odluci obavestiti javnost putem sredstava javnog informisanja i zvaničnog sajta opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

O b r a z l o ž e nj e

Štab za vanredne situacije opštine Kosjerić, razmatrajući aktuelno stanje i epidemiološku situaciju u vezi sa virusom COVID-19, a u cilju sprečavanja širenja zaraze ovim virusom, doneo je preporuku da se održavanje kulturno-turističke manifestacije 40. „Čobanski dani“ odloži.
Imajući u vidu preporuku Štaba za vanredne situacije, Organizacioni odbor manifestacije 40. „Čobanski dani“ je, zbog epidemiološke situacije sa virusom COVID-19 na telefonskoj sednici doneo Odluku kao u dispozitivu.

Predsednik Organizacionog odbora,
Žarko Đokić

Nazad
Obaveštenje u vezi prijave štete nastale izlivanjem reke Skrapež
Napred
Proglašena vanredna situacija zbog virusa COVID-19
Izbornik