Javna sednica komisije za planove – MHE „Godečevo“

Kategorija: Aktuelnosti

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.64/15),

O G L A Š A V A

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE, nakon obavljenog javnog uvida koji će trajati od 15.09.2017. godine zaključno sa 16.10.2017. godine u Plan detaljne regulacije za izgradnju MHE „Godečevo, u KO Godečevo1 i KO Godečevo“ na teritoriji opštine Kosjerić, i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju MHE „Godečevo“ na životnu sredinu, biće održana poslednjeg dana javnog uvida, 16.10.2017. godine, u sali broj 5, Opštinske uprave Kosjerić, u prizemlju, sa početkom u 10 časova.

Sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su podnela primedbe na planski dokument.

Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske,

komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Nazad
Dodeljena nagrada „Sreten Marić“
Napred
Kosjerić na 32. „Danima ludaje“
Izbornik