INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE KOSJERIĆ

Kategorija: Aktuelnosti

Broj: 112-16/2022
Dana: 15.03.2022.
K o s j e r i ć

Datum oglašavanja: 16.03.2022. godine
Datum isteka roka za prijavljivanje: 23.03.2022.

Na osnovu člana 4. i 83. Zakona o zaposlenima u AP i JLS („Sl.glasnik RS“, br.21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon) i člana 5. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS („Sl.glasnik RS“,br.95/2016),  Načelnik opštinske uprave Kosjerić,oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE KOSJERIĆ

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Kosjerić, Kosjerić, ul.Olge Grbić br.10

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. Normativno pravni i stručno operativni poslovi za sednice Opštinskog veća i sednice Skupštine opštine i njihovih radnih tela u Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu zajedničke poslove i društvene delatnosti u zvanju savetnika – 1 izvršilac.

Opis posla:  Obavlja poslove i zadatke u vezi priprema, sazivanja i održavanja sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela, obrađuje zapisnike sa sednica Skupštine opštine, Opštinskog veća i njihovih radnih tela, pruža stručnu pomoć i na zahtev daje mišljenja šefovima odborničkih grupa, odbornicima u Skupštini opštine, članovima Opštinskog veća, vrši stručnu obradu materijala i akata sa sednica Skupštine opštine i Opštinskog veća i njihovih radhih tela, stara se da poziv i materijal za sednicu Opštinskog veća i sednicu Skupštine opštine bude stručno obrađen i na vreme dostavljen, preslušava audio zapis sednice veća i skupštine i radnih tela i pretvara ih u pisani zapis, obaveštava i dostavlja sekretaru Skupštine opštine evidenciju o prisustvu odbornika radi utvrđivanja kvoruma na sednicama Skupštine opštine i njenih radnih tela, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko  obrazovanje naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

III Mesto rada

Opština Kosjerić, Opštinska uprava, ul.Olge Grbić 10.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 8 dana i počinje da teče 16.03.2022. godine i ističe zaključno sa 23.03.2022.godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Snežana Božović, telefon 0608256250

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs:

Preko pisarnice Opštinske uprave opštine Kosjerić, sa naznakom “za interni konkurs“

VII Datum oglašavanja: 16.03.2022. godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

Overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci(potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena  fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenje da je državni službenik neraspoređen.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove zarad na oglašenim radnim mestima, naznačene veštine i znanja biće proverena u prostorijama opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić 10 dana 24.03.2022. počev od 11 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

X Pravo učešća na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme u Opštinskoj upravi Kosjerić, službama i organizacijama čiji je osnivač opština Kosjerić.Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Načelnika opštinske uprave opštine Kosjerić rešenjem broj 112-15/2022 od 15.03.2022. godine.

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Opštine Kosjerić dana 16.03.2022. godine.

NAČELNIK UPRAVE
Gordana Gvozdenović

Konkurs možete preuzeti OVDE.

Nazad
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2022. godini
Napred
Otvoreno jedinstveno upravno mesto
Izbornik