Понедељак, 14.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид нацрта измене Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре

Четвртак, 25. јул 2019. 

Општинска управа општине Косјерић , на основу чл. 50 . Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14, 83/2018 и 3 1/2019 и чл. 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", 32/2019), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ

Јавни увид трајаће 30 дана, и то од 25.07.2019. године закључно са 23.08.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на Нацрт измене плана детаљне регулације "Видик" могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 23. 0 8 201 9 год ине
Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.08.2019. године, са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала број 3 у приземљу.
Након обављеног јавног увида, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе о пштине Косјерић

Нацрт текста Плана можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ

Јавнa лицитацијa за продају хране и пића за учеснике и посетиоце турнира за време трајања турнира „Kосјерић 2019“ у времену од 16:00 часова до 01:00 час

Уторак, 23. јул 2019. 

На основу Одлуке Председника Спортског савеза општине Косјерић, број 03 - 04/ 2019. године од 21.07.2019. године, Организациони одбор великог летњег турнира у малом фудбалу „Косјерић 2019“, који организује Спортски савез Општине Косјерић на спортском полигону – на теренима за мале спортове од дана 07.08.2019. године до 17.08.2019. године, а зависно од временских услова, оглашава

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА УЧЕСНИКЕ И ПОСЕТИОЦЕ ТУРНИРА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ТУРНИРА „КОСЈЕРИЋ 2019“ У ВРЕМЕНУ ОД 16:00 ЧАСОВА ДО 01:00 ЧАС

1. Општи услови:

1.1. Почетна цена на лицитацији је 30.000,00 динара.
1.2. Гарантни износ за учешће на лицитацији је 6.000,00 динара.
1.3. Лицитациони корак - најмање померање почетне цене је 2.000,00 динара.

Опширније

Јавни увид у Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Високонапонског далековода 2x400 kV Бајина Башта - Обреновац

Понедељак, 15. јул 2019. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПНОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400kV БАЈИНА БАШТА - ОБРЕНОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта - Обреновац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400kV Бајина Башта – Обреновац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 15. јула 2019. године до 13. августа 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у згради Градске управе Града Београда, градске општине Обреновац, скупштине града Ваљева и општина Бајина Башта, Косјерић, Лајковац и Уб, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 13. августом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у уторак, 23. јула 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 28. августа 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Градске управе града Ваљева, Карађорђева 64, Ваљево.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Нацрт Плана можете преузети ОВДЕ
Стратешку процену утицаја можете преузети ОВДЕ.
Шему листова за општину Косјерић можете преузети ОВДЕ.

Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Петак, 5. јул 2019. 

На основу члана 64а става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Косјерић за 2019. годину за давање у закуп донела је:

ЗАКЉУЧАК

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2020. годину

Среда, 3. јул 2019. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------