Четвртак, 12.12.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

Понедељак, 17. септембар 2018. 

nsz ok memo

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години(број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ
Пријаву за јавне радове можете преузети ОВДЕ

Други јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

Понедељак, 17. септембар 2018.

nsz ok memo

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),Акционог плана запошљавања Општине Косјерић за 2018.годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години(број:2240-101-3/2018 од 21.05.2018)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Расписују

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ.
Захтев са бизнис планом можете преузети ОВДЕ.
Списак делатности које се не субвенционишу можете преузети ОВДЕ

Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић

Четвртак, 13. септембар 2018.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", бр.16/2017 и 111/2017) и члана цлан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић"), Председник општине Косјерић је дана 04.09.2018 године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

1.1.4/2018 Набавка путничког аутомобила на лизинг

Среда, 4. јул 2018.
Ажурирано: 17.07.2018. 

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ
Јавна набавка број 1.1.4/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за изнајмљивање пословног простора - просторије МЗ Брајковићи

Четвртак, 13. јул 2018.

На основу Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за давање у закуп неокретности у јавној својини - општинској својини бр.464- 00009/2018 од 18.05.2018. године, просторије (магацинског дела продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15м2 који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, ради обављања канцелариских послова, Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини - општинској својини, оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет изнајмљивања пословног простора у Сеоском дому у Брајковићима:

 1. Просторија (магацински део продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15 м2, који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, уписаног у лист непокретности бр.118, ради обављања канцелариских послова.
 2. Непокретност се изнајмљује у виђеном стању, на период од десет година.
 3. Почетна цена лицитације је 1.500,00 динара, за закуп простора на месечном нивоу.
 4. Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије, у свему према условима Конкурс, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, не могу учествовати на Конкурсу.
 5. Пријава садржи:
  • Име и презиме, адреса и ЈМБГ, број личне карте, број телефона физичког лица, изјаву о прихватању свих услова из позива, број рачуна за враћање депозита.
  • Назив и седиште правног лица или предузетника, извод из регистра привредног субјекта, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом број телефона, име и презиме контакт особе, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, број рачуна за враћање депозита.
  • Доказ о уплати гарантног износа од 1.500,00 динара.
  Уплату извршити на рачун бр. 840-742155843-80, модел 97, позив на број 51-048, са назнаком: уплата депозита за лицитацију. Депозит се може уплатити најкасније до 31. јула 2018. године до 10 часова. 
 6. Сваки учесник Конкурсаје обавезан да пријаву достави у затвореној коверти, предајом на писарници Општинске управе Косјерић са назнаком: „Пријава за изнајлмљивање пословног простора у Задружном дому у МЗ Брајковићи - НЕ отварај“, а на полеђини коверта: име и презиме физичког лица односно назив правног лица.
 7. Најавном надметању обавезно је лично учествовање или путем пуномоћја овереног У Суду.
 8. Рок за подношење понуда је закључно са 31.07.2018.године до 11:30 часова. Отварање понуда је 31.07.2018.године у 12 часова у сали бр.З (приземље зграде Општине Косјерић).
 9. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.
 10. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и урачунава се у излицитирану цену закупа. У случају одустајања од потписивања Уговор о закупу, депозит се задржава, тј.уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћенио депозит се враћа у року од 5 (пет) дана.
 11. Предметни пословни простор ће добити учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
 12. 3акуп се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, као и трошкови електричне енергије и остале комуналне услиуге.
 13. Детаљније информације у вези са изнајмљивањем пословног простора путем јавне лицитације могу се добити на моб.телефон број: 060/8256-230, Милика Павловић.
 14. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици „106“.

У Косјерићу, дана 12.07.2018.године.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 26/2019
  (04.12.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo