Петак, 14.08.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка радова на партерном уређењу стамбене зграде код цркве у Косјерићу

Општина Косјерић спроводи јавну набавку радова на партерном уређењу

стамбене зграде код цркве у Косјерићу. У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна документација.

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПУТА ЗА ПЕТРОВИЋЕ У РАДАНОВЦИМА

Покреће се поступак јавне набавке радова на изградњи пута за Петровиће у Радановцима – отворени поступак.

Поступак јавне набавке спровешће Комисија за јавну набавку радова на изградњи пута за Петровиће у Радановцима –отворени поступак, образована решењем начелника Општинске управе број:404-31/2015 од 13.05.2015. године.

                  Редни број јавне набавке за текућу годину у Плану јавних набавки за   Општинску управу општине Косјерић за 2015. годину  је 1.3.1/2015.

                 Предмет јавне набавке су радови – односно набавка радова за изградњу пута за Петровиће у Радановцима

                 Врста поступка јавне набавке је отворени поступак.

                 Процењена вредност јавне набавке за је 1.000.000,00 динара.

 Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке.

 Поступак отварања понуда спровести у року који не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки, односно дана 15.06.2015. године у 12,00 часовасходно члану 95. Закона о јавним набавкама („Службени гласника РС“, број 124/12), о чему ће се водити Записник који ће се доставити понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од 3 (три) дана.

 

            Комисија ће након отварања понуда сачинити Извештај о стручној оцени понуда;

               Одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуда, сходно члану 108. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласника РС“, број 124/12);

         Уговор о јавној набавци ће се закључити са најповољнијим понуђачем којем је уговор додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (рок за заштиту права понуђача је 10 дана од дана пријема Oдлуке о додели уговора).

              Подаци о апропријацији у буџету – финансијска средства се налазе на конту број  511241.

 

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Набавка материјала за одржавање хигијене у објектима који су у власништву и на коришћењу општине Косјерић Број из Плана набавки за 2015. годину: 1.1.10/2015 Број предмета : 404-26/2015

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

материјала за одржавање хигијене у објектима који су у власништву и на

коришћењу општине Косјерић.

 У прилогу вести је

 

 Позив за достављање понуда и

 Конкурсна  документација.

Набавка услуге превоза пољопривредних произвођача, ради посете Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду Број из Плана набавки за 2015. годину: 2.2.8 Број предмета : 404-28/2015

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку  услуге

превоза пољопривредних произвођача, ради посете Међународном

пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду.

У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Образац понуде.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo