Петак, 10.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка услуга хотела и ресторана Број предмета : 404-43/2015 Број из Плана набавки за 2015.: 2.2.4/2015

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

услуге хотела и ресторана за потребе председника општине и

Општинског већа општине Косјерић.

 У прилогу вести је

Позив за достављање понуда и

Конкурсна документaција.

Ј А В Н О Н А Д М Е Т А Њ Е ЗА ОТУЂЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС ПАРКИНГА

Председник општине Косјерић, на основу члана 57. Статута општине Косјерић («Службени лист општине Косјерић» број 9/08), члана 27 став 10 Закона о јавној својини (Сл.гласник РС бр.72/2011, 88/2013), члана 1 Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне срвари из јавне својине могу отуђити непосредном погодбом,  члана 17 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног наметања и прикупљања писмених понуда ( Сл.гласник РС 24/2012), расписује:

 

Ј А В Н О    Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА  ОТУЂЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС  ПАРКИНГА

 

Предмет отуђења у својину јавним надметањем су покретне ствари: ОПРЕМА ЗА НАПЛАТУ УСЛУГЕ СМС ПАРКИНГА, чија вредност не прелази доњу границу набавке мале вредности утврђену законом:

 

- 2 ком.-М3 мобилни рачунар-МЦ АДА СКЛ 6500;

- 2 ком.- Мобилни принтер АДА ДПП 250 БТ.

 

Почетна цена је: 200.000,00 динара.

 

Излицитирани износ плаћа се у року од 3 дана од дана закључивања уговора.

 

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 

Понуда физичког лица садржи:

 

 • име и презиме лица, адресу, ЈМБГ и потпис;
 • изјаву о прихватању свих услова из огласа;
 • доказ о уплаћеном депозиту у износу од 5.000 динара на жиро рачун Буџета општине Косјерић, број 840-812151843-03 позив на број 51-048:
 • понуђену цену;
 • број жиро рачуна за враћање депозита.

 

 

Понуда правног лица садржи:

 

 

 • име фирме, матични број и ПИБ;
 • име и презиме директора/лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
 • оверену фотокопију Решења о регистрацији у АПР односно другог одговарајућег регистра;
 • потврда о пореском идентификационом броју;
 • оверено пуномоћје којим се представник правног лица овлашћује да учествује у надметању у име правног лица;
 • оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа;
 • доказ о уплаћеном депозиту у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Буџета општине Косјерић број 840-812151843-03 позив на број 51-048;
 • број жиро рачуна за враћање депозита;

 

Покретне ствари се продају у виђеном стању без могућности враћања ако  се накнадно утврде недостаци и без права на рекламације.

 

Пријаве на оглас за јавно надметање доставити у затвореној коверти, препорученом пошиљком путем поште на адресу Општина Косјерић улица Олге Грбић 10 или предајом на писарници општинске управе Косјерић, са назнаком «ПРИЈАВА ЗА лицитацију (видљиво назначити за шта се лицитира) – НЕ ОТВАРАЈ», на полеђини коверта навести име и презиме лица односно назив правног лица.

 

На јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање са овереним пуномоћјем .

 

Рок за подношење пријава је 31. јул 2015. године до 12 часова. Отварање понуда биће одржано ­­­­­­­­­исти дан са почетком у 14 часова у сали број  5 општине Косјерић, улица Олге Грбић број 10.

 

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све наведене исправе односно ако не садржи податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. 

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.

Услови за спровођење поступка разматрања приспелих понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда.

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је  висина понуђене цене.

Општина ће закључити купопродајни Уговор са најповољним понуђачем у року од 10 дана од дана отварања понуда. У случају пропуштања закључења уговора од стране најповољнијег понуђача, гарантни износ се не враћа.

Уплаћени гарантни износ урачунава се у излицитирану цену. Понуђачи који нису изабрани као најповољнији има право на повраћај депозита до 15.07.2015.г.

Ближа обавештења у вези Јавног надметања могу се добити у општини Косјерић, канцеларија број 26/други  или телефоном на број 031/781- 460,  локал 22.

Оглас објавити на огласној табли Општине, радију Косјерић, на сајту општине Косјерић.

 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ,

Број: 410-4/2014

09.07.2015. године

К о с ј е р и ћ

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                     Милијан Стојанић

Набавка услуга штампања Број предмета : 404-37/2015 Број из Плана набавки за 2015.годину: 2.2.5/2015

Општина Косјерић упућује позив за достављање понуда за набавку

услуга штампања.

 У прилогу вести је

 

Позив за достављање понуда,

Образац понуде,

Спецификација штампе

Образац структуре цене.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo