Понедељак, 13.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Набавка услуга послуживања пића и напитака за потребе органа општине Косјерић број 2.2.4/2016

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку услуга послуживања пића и напитака- НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за достављање понуда је петак 29.01.2016. године до 11,00 часова.

Отварање понуда ће се спровести у петак 29.01.2016. године у 12,00 часова.

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у обзир узима цена без ПДВ-а. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 
 
 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ

Jавнa набавкa услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме и репрографских уређаја

Република Србија

Општина Косјерић
Општинска управа

 

Олге Грбић 10

31260 Косјерић

+381 (0) 31 78 14 60  

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Број: 404 – 7/2016
26.01.2016.године
К О С Ј Е Р И Ћ

                 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде;-

 У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са Техничким карактеристикама услуга - услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме,рачунарскемреже, мрежнеопреме и репрографских уређајавангарантногрока, Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и Модел уговора. У складу са истим потребно је да нам доставите понуду на обрасцима који су у прилогу позива. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и печатом оверени.Моделуговорапредстављасадржинууговоракојићебитизакљученсаизабранимпонуђачем.

                Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понудазајавнунабавкууслуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме и репрографских уређаја - НЕ ОТВАРАТИ”.

                 Рок за достављање понуда је  29.01.2016. године до 13,00 часова.

                Отварање понуда ће се спровести 29.01.2016. године у 14,00 часова, у просторијама Општинске управе Косјерић, у канцеларији број 26. 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тимштосе у обзирузимаценабез ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту цену, предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва пристигла.

У поступку отварња понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања благовремених понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, уз назнаку да је поднета неблаговремено.

Понуђачима који не буду учествовали у поступку отварања понуда биће достављен записник о отварању понуда, најкасније 3 дана од дана отварања.

                Одлуку о доделиуговорадонеће председник општине Косјерић, у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим понуђачем којем је уговор додељен, у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели уговора. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања, а уговорне обавезе трају до 31.03.2016. године.

Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним путем.

Контакт особа: Јелица Тодоровић, 

Број факса : 031/781-441

Е - mail адреса:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,

                                                                                  Душко Ђорђевић

 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала

ЈН Број:404 – 3/2016

 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку канцеларијског материјала - НЕ ОТВАРАТИ”

 Рок за достављање понуда је четвртак 28.01.2016. године до 11,00 часова.

 Отварање понуда ће се спровести у четвртак 28.01.2016. године у 12,00 часова.

 Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у обзир узима цена без ПДВ-а.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА / Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине Косјерић

Општинска управа Косјерић

Олге Грбић број 10

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине  Косјерић

 1.    Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинске управе општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 2. Набавка материјала за саобраћај  за потребе председника општине и Општинског већа општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 3. Набавка материјала за саобраћај  за потребе Скупштине општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

4.Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинског јавног правобраниоца општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2.1.2/2016

________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

____________________________________________________

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 4/2020
  (07.07.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo