Понедељак, 06.04.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид ПДР "Тмуша-Сеча Река"

Петак, 13. децембар 2019.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,121/12,42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ТМУША - СЕЧА РЕКА"
У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МЕРМЕРА

Рани јавни увид трајаће од 16.12.2019. године закључно са 30.12.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 30.12.2019. године.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално - стамбене и имовинско - правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ.

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2020. годину

Петак, 22. новембар 2019.
Ажурирано: 11. децембар 2019.

Општина Косјерић, на основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД У ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ

Обавештава се заинтересована јавност да може извршити увид у нацрт Буџета општине Косјерић за 2020. годину и Нацрт Програма Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове за 2020. годину од 22. новембра до 11. децембра 2019. године у периоду од 7,30-15,30 на огласној табли Општинске управе или на интернет страници општине Косјерић www.kosjeric.rs.
Јавна расправа ће бити одржана 11.12.2019. године у сали број 3 у приземљу зграде Општинске управе са почетком у 10,00 часова.
Примедбе, предлоге и сугестије сви заинтересовани могу доставити писаним путем преко општинске писарнице.
За све информације заинтересовани се могу обратити контакт особама:

 1. Мирјана Веселиновић, Одељење за привреду, локално економски развој, финансије и буџет, телефон 060/82-56-223, e mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (за нацрт Буџета),
 2. Миломир Јовановић, руководилац Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, телефон 060/82-56-210, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (за Програм Одељења).

Извештај о јавној расправи можете преузети ОВДЕ.

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2020. годину можете преузети ОВДЕ.
Нацрт Програма Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове за 2020. годину можете преузети ОВДЕ.

Избори за чланове Савета месне заједнице Маковиште

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКОВИШТЕ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Маковиште;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Маковиште;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Маковиште.


Број: 013-9/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Збирну изборну листу можете преузети ОВДЕ.

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Избори за чланове Савета месне заједнице Тубићи

Среда, 13. новембар 2019.

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује:

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУБИЋИ

 1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Тубићи;
 2. Избори ће бити одржани 22. децембра 2019. године;
 3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
 4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Тубићи;
 5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Тубићи.

Број: 013-8/2019
У Косјерићу, дана 13. новембра 2019. године

Збирну изборну листу можете преузети ОВДЕ.

Прадседник Скупштине,
Иван Ликић

Конкурс за регресирање вештачког осемењавања крава и крмача у 2019. години

Петак, 29. новембар 2019.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), тачке 2.1. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину ("Службени лист општине Косјерић", бр. 6/19) и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-8/2019 од 29.11.2019. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА И КРМАЧА У 2019. ГОДИНИ

УСЛОВИ КОНКУРСА:
- Право на регресирање вештачког осемењавања имају физичка лица- носиоци регистрованих пољопривредних газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији општине Косјерић.
- Грла за која се подноси захтев за регрес морају бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства.
- Право за регрес имају пољопривредници за прво осемењавање крава и крмача.
- Висина регреса за вештачко осемењавање износи 900 динара по осемењеној крави и 600 динара по осемењеној крмачи.
- Опредељена средства по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину за ове намене су 2.000.000,00 динара.
- Одобравање захтева и исплата регреса вршиће се по редоследу подношења захтева све до момента утрошка опредељених средстава.
- Једно домаћинство може у току трајања конкурса поднети само један захтев без обзира на број грла за која подноси захтев.
- Општина Косјерић ће регресирати вештачко осемењавање крава и крмача које је извршено у периоду од 01.01.2019. до 27.12.2019. године.
- Захтев за субвенцију се подноси на прописаном обрасцу преко писарнице општинске управе, претходно административно проверен од стране саветника за пољопривреду ОУ.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Фотокопија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину.
- Фотокопија пасоша за грла која су вештачки осемењена.
- Фотокопија Картона (потврде) за вештачко осемењавање издате од стране ветеринарске станице или амбуланте - оргинал на увид.
- Фотокопија наменског текућег рачуна за пољопривреду отвореног у пословној банци.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 02.12. до 27.12.2019. године.
Сви Захтеви који су непотпуни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

У Косјерић, 29.11.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Образац захтева можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo