Субота, 31.10.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића

Среда, 21. октобар 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 3 1/2019, 37/2019 др. закон и 9/2020 и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС",бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДА КОСЈЕРИЋА

Јавни увид трајаће 30 дана, и то почев од 22.10.2020. године закључно са 20.11.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs). 
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. 
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, на адресу Општинска управа Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић 31260, закључно са 20.11.2020. године. Јавна седница Комисије за планове одржаће се 23. новембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова, у сали бр. 3, у приземљу зграде општине Косјерић. 
По завршеном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Општинска управа општине Косјерић
Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове

Материјал можете преузети ОВДЕ

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Косјерић

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон), и члан 12 став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 95/2016), начелник Општинске управе општине Косјерић оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

I У радни однос прима се приправник, и то:

Дипломирани грађевински инжењер - 1 извршилац

Опис послова и трајање радног односа:

Приправник се прима у радни однос на одређено време на период од 12 месеци, ради стицања радног искуства у струци и оспособљавања за полагање државног стручног испита, за послове комуналног и грађевинског инспектора. 

Опширније

Обавештење угоститељима који пружају услуге смештаја у некатегоризованом угоститељском објекту

Петак, 16. октобар 2020. 

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

Законом о угоститељству и Правилником којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, мотел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и физичка лица која пружају услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству.

  • да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази. 

Позивају се угоститељи да у најкраћем могућем року испуне своју законску обавезу и да се евидентирају код јединице локалне самоуправе. 

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене Правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко централног информационог система.

Непоступање по напред наведеном угоститељи, сагласно Закону о угоститељству и Закону о странцима, чине прекршај, о чему ће бити обавештена туристичка инспекција и МУП - Служба за странце. 

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ

Јавни конкурс за избор директора ЈКП "Градска топлана" Косјерић

Среда, 14. октобар 2020. 

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 40. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, објављује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА
НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Опширније

Јавни конкурс за избор директора КЈП "Елан" Косјерић

Среда, 14. октобар 2020. 

На основу члана 36. и 37. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 40. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 14. октобра 2020. године, објављује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛНО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛАН“, ИЗ КОСЈЕРИЋА
НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Опширније

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић, октобар 2020.

Понедељак, 12. октобар 2020. 

На основу члана 64. став 3.Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени гласник РС", број 16/2017, 11/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић", број 4/19), Председник општине Косјерић је дана 09.10.2020. године донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

 

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић, септембар 2020.

Уторак, 15. септембар 2020. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени. гласник РС" бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Службени лист општине Косјерић" број 4/19 ), Председник општине Косјерић је дана 14.09.2020. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

и расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Текст огласа можете преузети ОВДЕ

Јавни позив за учешће на лицитацији - станови и гараже, август 2020.

Петак, 14. август 2020. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1.ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ¬м2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 м2,
III. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,
IV. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;

Опширније

Јавна седница Комисије за планове

Понедељак, 06. јул 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 др. закон) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
Јавну седницу Комисије за планове

Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у План детаљне регулације "ТМУША СЕЧА РЕКА" у општини Косјерић за експлоатацију мермера и План детаљне регулације за површински коп "ГРАДИНА" у општини Косјерић, за потребе експлоатације кречњака, одржаће се 14.07.2020. године са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала бр. 3 у приземљу.
Јавној седници Комисије присуствују одговорни планер, односно одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа, представници надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и подносиоци примедби на плански документ.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Јавни позив за учешће на лицитацији - станови и гараже, јун 2020.

Петак, 05. јун 2020. 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ – ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ГАРАЖА

1.ПРЕДМЕТ НАДМЕТАЊА

1.1. Oтуђење из јавне својине-општинске својине стамбених јединица-станова, и то:

I. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А1, Улаз 1, поткровље, тип стана једнособан, означена као стан број 19, површине П = 42 ¬м2,
II. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на првом спрату, тип стана двособан, означена као стан број 6, површине П = 76 м2,
III. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, на трећем спрату, тип стана двособан, означена као стан број 16, површине П = 76 м2,
IV. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - двособан, означен као стан број 20, површине П = 56 м2;
V. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 21, површине П = 45 м2;
VI. Стамбена јединица у стамбеној згради код Цркве, на кат. парцели број 1233, уписанa у Лист непокретности број 1869 КО Варош Косјерић, у Ламели А2, Улаз 2, поткровље, тип стана - једнособан, означен као стан број 22, површине П = 47 м2;

Опширније

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 7/2020
  (14.10.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo