Недеља, 13.06.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2021. години

Петак, 12. фебруар 2021. 
Ажурирано: 25. маја 2021. године

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2021. години

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ
Предлог за расподелу средстава можете преузети ОВДЕ

Решење о именовању комисије можете преузети ОВДЕ

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац буџета можете преузети ОВДЕ.

*Конкурс је објављен у недељнику "Вести" од 12. фебруара 2021. године.

Оглас за отуђење путничког моторног возила из јавне својине општине Косјерић

Четвртак, 08. април 2021. 

На основу члана 33. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Одлуке Општинског већа општине Косјерић о покретању поступка отуђења из јавне својине општине Косјерић покретних ствари - два моторна теренска возила у својини општине бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године, Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Косјерић, расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ

РАСПИСУЈЕ се оглас за спровођење поступка прикупљањем писмених понуда, за отуђење покретних ствари - два путничка теренска возила у јавној својини општине:

- марка возила – VAZ, БОЈА ВОЗИЛА- 6D ЗЕЛЕНА ТАМНА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091935491, број мотора 212149297700
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FC.

Возило се отуђује по почетној цени од 233.260,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 23.326,00 динара, уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

- марка возила – LADA, БОЈА - 0 М БЕЛА
- модел LADA NIVA 1,7 I 4X4, година производње 2009.
- број шасије XTA21214091931559, број мотора 212149291775
- запремина мотора 1690, регистарске ознаке UE 066 – FB, прикупљањем писмених понуда

Возило се отуђује по почетној цени од 201.151,00 динара. Понуђачи су дужни да, заједно са писаном понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене возила. Износ од 20.151,00 динара уплатити на рачун број 840-812151843-08 Буџет општине Косјерић, позив на број: 51-048.

Поступак отварања писаних понуда ће спровести Комисија одређена решењем бр. 410-1/2021 од 10.02.2021. године.

Путничко моторно возило из става 1 и 2 огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њихове физичке недостатке.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши понуђен износ за отуђење возила. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писаних понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену путничког возила.У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

Пријава правног лица мора да садржи:
назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. 

Правно лице уз понуду и уплаћен депозит прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи: понуду која садржи име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, уплаћен депозит а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Физичко лице уз пријаву прилаже очитану личну карту.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код јавног бележника.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Косјерић, Олге Грбић 10 Косјерић 31260
Комисија за спровођење поступка отуђења путничког теренског возила
Подаци о возилу - марка возила за које се упућује понуда са назнаком "Не отварати"

На задњој страни:

2. име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација и доказ о уплати депозита.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које буду стигле на писарницу општинске управе до 10 сати, дана 10. маја 2021. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку отварања писаних понуда.

Поступак јавног надметања ће се одржати дана 11. маја 2021.г. године у 12 часова у згради Општине, приземље, соба бр. 3.

Заинтересовани понуђачи могу погледати путничко возило сваким радним даном до истека рока за подношење пријава од 10 до 14 часова, уз претходно заказивање на број телефона 060/82-56-362.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Општине и интернет страници Општине Косјерић и локалној радио станици 106.

Број: 410-1/2021
У Косјерићу, дана 08.04.2021. године

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије

Четвртак, 01. април 2021. 

grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и чланова 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава
ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. 


Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.


Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180

Документацију нацрта Просторног плана Републике Србије 2021-2035 можете преузети путем WeTrasfer-a ОВДЕ

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић

Петак, 26. фебруар 2021.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 21 . Одлуке о јавним расправама ("Службени лист општине Косјерић", број 6/2020) и Одлуке Општинског већа број 350-4/2020 од 25.02.2021. године

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић

Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп - експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић. 
Јавна расправа ће се одржати дана 18.03.2021. године у сали број 3 у приземљу, зграде општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 02.03.2021. године, на писарници Општинске управе, до почетка одржавања јавне расправе.
По спроведеној јавној расправи Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп -  експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена "Велики Башинац" у општини Косјерић. 

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ.

Јавна расправа нацрта одлуке о изради ПДР за постројење за дробљење, КО Мрчићи, општина Косјерић

Петак, 16. фебруар 2021. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 21 . Одлуке о јавним расправама ("Службени лист општине Косјерић" број 6/2020) и Одлуке Општинског већа број 350-3/2021 од 25.02.2021. године 

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за дробљење, КО Мрчићи у општини Косјерић

Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за дробљење, КО Мрчићи у општини Косјерић.
Јавна расправа ће се одржати дана 17.03.2021. године у сали број 3 у приземљу, зграде општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 02.03.2021. године, на писарници Општинске управе, до почетка одржавања јавне расправе.
По спроведеној јавној расправи Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације постројења за дробљење, КО Мрчићи у општини Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности - неизграђеног грађевинског земљишта

Четвртак, 18. фебруар 2021.

На основу Одлуке Председника општине број 464-1/2021 од 17.02.2021. године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 17.02.2021. године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Општинске управе Косјерић, објављује

ОГЛАС
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ - НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, следеће катастарске парцеле:

  • катастарска парцела број 660 у површини од 0.06,76 ха, к.о. варош Косјерић
  • катастарска парцела број 661 у површини од 0.75,96 ха, к.о. варош Косјерић
  • катастарска парцела број. 662/1 у површини од 0.21,95 ха к.о. варош Косјерић и
  • катастарска парцела број 662/3 у површини од 0.01,74 ха све у к.о. варош Косјерић,

ближе описане у Листу непокретности број: 1603 КО варош Косјерић. Према Измени и допуни Плана генералне регулације града Косјерића ("Службени лист општине Косјерић“ број 10/2020 од 24.12.2020. године) ова локација припада централној зони, а по намени је предвиђена за туризам и угоститељство. Према карти спровођења из Плана локација је означена као „туристички коплекс 1“ и представља једну целину. 

2. Све четири катастарске парцеле продају се истом купцу. Почетна цена неиграђеног грађевинског земљишта описаног у ставу један, на лицирацији износи 550 еура по ару. Почетна цена за све четири парцеле износи 58.526 еура.
Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за кат. парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је предложило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове а сходно Одлуци о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 1/13) и Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист општине Косјерић“ број 5/10, 9/10, 11/10 и 6/11) као и Тржишној процени непокретности коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић, извештајем од 05.08.2020.године;

Опширније

Излагање на јавни увид јединственог бирачког списка за подручје општине Косјерић

Среда, 10 фебруар 2021. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

На основу члана 14. став 1 Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Косјерић

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСAK ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Јединствени бирачки списaк за територију општине Косјерић, изложен је у седишту општинске управе општине Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, приземље, канцеларија број 2.
Увид у Јединствени бирачки списак врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у Јединственом бирачком списку грађани са пребивалиштем на територији општине Косјерић могу поднети општинској управи у времену од 07:30 до 15:30 сваког радног дана и у нерадне дане од 10 до 14 часова, најкасније до дана закључења бирачког списка 13.марта 2021.године.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме имају то право и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Данило Пантић

Конкурс за доделу јавних признања и награда

Уторак, 26. јануар 2021. 

На основу члана 40.став 1. тачка 62. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/2019) и чланa 3, 5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом дана општине 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић

О Б А В Е Ш Т А В А

Скупштина општине Косјерић, на седници 8. фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић или га преузети у канцеларији број 26.На основу нове Одлуке скупштинска Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс.
Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда.
Јавна признања општине Косјерић додељују се колективима и појединцима за постигнуте резултате у раду у области привреде, друштвених делатности, науке, културе, уметности и другим областима јавног живота.
Јавно признање може се доделити и истакнутим личностима или колективима из других средина за допринос развоју општине Косјерић и заслуге на унапређењу сарадње са Општином.
Образложени предлози подносе се општинској писарници општине Косјерић, канцеларија у приземљу до 12. фебруара 2021. године, до 15,30. сати.
Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Јавни конкурс за попуњавање положаја - Начелник општинске управе

Петак, 22. јануар 2021. 

Општинско веће општине Косјерић, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/2017 и 95/18), члана 56. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95/16), члана 70. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Косјерић, број 06-7/21 од 21.01.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се раднo местo попуњава
Општинска управа општине Косјерић, Олге Грбић бр.10.

II Положај који се попуњава
1. Начелник Општинске управе општине Косјерић – I група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

Опширније

Конкурс за финансирање програма Удружења грађана за 2020. годину

Среда, 25. новембар 2020. 
Ажурирано: 24. децембар 2020. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018 ), члана 66. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“, број 3/2019 ), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2020. годину („Службени лист општине Косјерић“ 30/2019), Одлуке о финансирању програма рада удружења грађана усвојене 14. јуна 2018. године на Скупштини општине Косјерић број 400-36/2018 и Правилника о саставу, броју чланова и раду конкурсне Комисије за расподелу средстава удружењима грађана број 401-3/2018 од 12.07.2018. године, Председник Општине Косјерић расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма Удружења грађана у Општини Косјерић за 2020. годину

Под удружењем, у смислу овог Јавног конкурса подразумева се добровољна и невладина недобитна организција заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом (у даљем тексту: Удружење).

Средства намењена Удружењима грађана у 2020. години могу се доделити за финансирање програма из следећих области:

tabela 1 nvo 2020

Конкурс се расписује за финансирање програма из области социјалне заштите, културе, омладинске политике, и осталих области деловања Удружења грађана са територије општине Косјерић у складу са Одлукom о финансирању програма рада удружења грађана (број 400-36/2018 од 14. јуна 2018. године) у 2020. години.

Конкурс се расписује на укупан износ од 2.000.000,00 динара. Према Одлуци о буџету општине Косјерић за 2020. годину ("Службени лист општине Косјерић" 30/2019 ), у оквиру раздела 5, глава 1, програм 11 – Социјална и дечија заштита, пројекат 0901-П1 Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 070, позиција 63, екон.класификација 481 – дотације удружењима грађана, планирана су средства у износу 500.000,00 динара и у оквиру раздела 5, глава 1, програм 13 – Развој културе, функција 820, пројекат 0602-П2 Конкурси за удружења, позиција 74, екон. класификација 481 – дотације удружењима грађана планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара.


Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Општине Косјерић чија се делатност претежно заснива на активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права, програма за образовање, програма за омладину, програма за стара лица, афирмисања демократизације локалне средине, развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина, волонтеризма, заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида, заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Косјерић и афирмацији грађанског активизма.

Удружења могу поднети максимално два програма из исте или различите области.

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ
Образложење можете преузети ОВДЕ

Листу вредновања можете преузети ОВДЕ
Листу оцењивања можете преузети ОВДЕ и ОВДЕ

Опширније

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2021
  (05.04.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
izbori 2021
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo