Naslovna
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ PDF Štampa El. pošta
petak, 05 februar 2016 17:37

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

БРОЈ ПРЕДМЕТА: 351 - 39 / 2015 

 ЗАКЉУЧАК 

ДЕО ИЗ ЗАКЉУЧКА:

 Број: 351-39/2015

Датум: 02.02.2016. године

К О С Ј Е Р И Ћ

           Одсек за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове, надлежан за издавање грађевинске дозволе, на основу чл. 8ђ Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/200981/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 и 145/2014), и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), доноси

 З А К Љ У Ч А К

 

I ОДБАЦУЈЕ СЕ, због формалних недостатака, захтев број 351-39/2015 од 27.07.2015. године, за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи оптичког кабла МСАН Галовићи – Фабрика воде „Аудиотел“ д.о.о. на простору више катастарских парцела у КО Галовићи, који је поднет од стране „Телеком Србија“ а.д. Београд, Регија Крагујевац, ИЈ Ужице, Трг Партизана 12, Ужице.

 

II  Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на интернет страни надлежног органа, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен од стране надлежног органа, нити поново плаћа административну таксу.

 

 

 

 
ОБУСТАВА ПОСТУПКА 404 - 57 /2015 PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 04 februar 2016 19:49
ОДЛУКА ОВДЕ
 
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА PDF Štampa El. pošta
sreda, 03 februar 2016 20:55

Набавка  услуга чишћења и одржавања просторија које су у власништву и на коришћењу општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1.2.1/2016

____________________________________ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

________________________ 

 

???????????????????????????

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

???????????????????????? 

 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА / Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине Косјерић PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 januar 2016 00:00

Општинска управа Косјерић

Олге Грбић број 10

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

Набавка горива и материјала за саобраћај за потребе општине  Косјерић

 1.    Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинске управе општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 2. Набавка материјала за саобраћај  за потребе председника општине и Општинског већа општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

 3. Набавка материјала за саобраћај  за потребе Скупштине општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.1.1/2016

4.Набавка материјала за саобраћај за потребе Општинског јавног правобраниоца општине Косјерић

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2.1.2/2016

________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

____________________________________________________

 
ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 januar 2016 09:30

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015), на предлог грађевинског инспектора Општинске управе општине Косјерић бр. 351-6/2016 од 20.01.2016.године, Начелник Општинске управе општине Косјерић, доноси

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

 
Jавнa набавкa услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме и репрографских уређаја PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 28 januar 2016 07:35

Република Србија

Општина Косјерић
Општинска управа

 

Олге Грбић 10

31260 Косјерић

+381 (0) 31 78 14 60  

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 Број: 404 – 7/2016
26.01.2016.године
К О С Ј Е Р И Ћ

                 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде;-

 У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са Техничким карактеристикама услуга - услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме,рачунарскемреже, мрежнеопреме и репрографских уређајавангарантногрока, Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и Модел уговора. У складу са истим потребно је да нам доставите понуду на обрасцима који су у прилогу позива. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и печатом оверени.Моделуговорапредстављасадржинууговоракојићебитизакљученсаизабранимпонуђачем.

                Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понудазајавнунабавкууслуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме и репрографских уређаја - НЕ ОТВАРАТИ”.

                 Рок за достављање понуда је  29.01.2016. године до 13,00 часова.

                Отварање понуда ће се спровести 29.01.2016. године у 14,00 часова, у просторијама Општинске управе Косјерић, у канцеларији број 26. 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тимштосе у обзирузимаценабез ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту цену, предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва пристигла.

У поступку отварња понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања благовремених понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, уз назнаку да је поднета неблаговремено.

Понуђачима који не буду учествовали у поступку отварања понуда биће достављен записник о отварању понуда, најкасније 3 дана од дана отварања.

                Одлуку о доделиуговорадонеће председник општине Косјерић, у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим понуђачем којем је уговор додељен, у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели уговора. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања, а уговорне обавезе трају до 31.03.2016. године.

Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним путем.

Контакт особа: Јелица Тодоровић, 

Број факса : 031/781-441

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,

                                                                                  Душко Ђорђевић

 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 
Набавка услуга послуживања пића и напитака за потребе органа општине Косјерић број 2.2.4/2016 PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 25 januar 2016 14:38

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку услуга послуживања пића и напитака- НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за достављање понуда је петак 29.01.2016. године до 11,00 часова.

Отварање понуда ће се спровести у петак 29.01.2016. године у 12,00 часова.

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у обзир узима цена без ПДВ-а. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ Комисије за доделу јавних признања и награда општине Косјерић PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 25 januar 2016 14:20

Број: 17 -  1/16

25   јануара  2016. године

КОСЈЕРИЋ

 На основу члана 36. Статута општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'', број  9/08) и чланa 3,5 и 15. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић која се додељује поводом дана општине 7. марта, Комисија за доделу јавних признања и награда општине Косјерић

О Б А В Е Ш Т А В А

 Скупштина општине Косјерић, на седници 8 фебруара 2014. године, донела је Одлуку о установљењу јавних признања и награда општине Косјерић. Текст Одлуке можете видети на званичном сајту општине Косјерић или га преузети у канцеларији број 29.На основу нове Одлуке скупштинска Комисија  за доделу јавних признања и награда општине Косјерић је расписала конкурс.

Сва правна и физичка лица, друге организације и удружења грађана могу доставити своје предлоге за доделу јавних признања и награда.

Могу се предлагати истакнути појединци, правна лица, друге организације и удружења грађана, који су постигли запажене резултате у својим активностима у прошлој години.

Образложени предлози подносе се  општинској писарници  општине Косјерић,  канцеларија у приземљу   до 15. фебруара 2016. године.

Нелаговремени и необразложени предлози неће се разматрати.

 КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА

 ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

 

 
Набавка добара – набавка канцеларијског материјала PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 25 januar 2016 14:15

ЈН Број:404 – 3/2016

 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку канцеларијског материјала - НЕ ОТВАРАТИ”

 Рок за достављање понуда је четвртак 28.01.2016. године до 11,00 часова.

 Отварање понуда ће се спровести у четвртак 28.01.2016. године у 12,00 часова.

 Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у обзир узима цена без ПДВ-а.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ 

 
Набавka материјала за потребе одржавања хигијенеу објектима који су у власништву и на коришћењу општине Косјерић до 31.03.2016. године PDF Štampa El. pošta
petak, 22 januar 2016 20:07

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДАОВДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОВДЕ

ОСТАТАК ДОКУМЕТАЦИЈЕ ОВДЕ

 Контакт особа: Јелица Тодоровић, 

Број ТЕЛЕФAKСA: 031/781-411

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

ПОСТУПАК Набавке материјала за потребе одржавања хигијенеу објектима који су у власништву и на коришћењу општине Косјерић до 31.03.2016. године се понавља.

ДОКУМЕТАЦИЈУ ЗА ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ШКОЛСКА СЛАВА PDF Štampa El. pošta
sreda, 20 januar 2016 14:06

Понуда за  пакетиће  за школску славу.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОВДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОВДЕ 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ОВДЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОВДЕ 

 
ИНФОРМАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕИЋ PDF Štampa El. pošta
petak, 25 decembar 2015 00:00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ

Захваљујући донацији "ТИТАН " цементаре и предузећа" АС - 31" Косјерић,сва деца која су на евиденцији Центра за социјални рад добиће новогодишње пакетиће.

  Захваљујемо се такође хотелу "ОлyмпиК",предузећу" Тенибак д.о.о." и" Гвожђар" Косјерић на хуманим гестовима и донацијама приликом збрињавања стамбено угрожених лица -корисника Центра.

ОВА ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ ДОБИЈЕНА ОД ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 
Još članaka...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 79
Нови број - 13/2015
 

Kontakt e-mail adresa lica za postupanje:
nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com 

 

                                                                                                                                                               ИНФОРМАТОР О РАДУ                                                          

 
 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Javne nabavke i javni pozivi


   

Mediji 

Obrasci i Formulari

 
-------------------------------------------------
 ---------------------------------
 -------------------
 -----
 -----
 ----------------
------------------------------
-------------------------------------------------
 
 
 
  


  

Broj trenutnih posetilaca

Imamo 16 gostiju na mreži
Broj pregleda članka : 1387636
User:  Pass:        Izgubljen password? Username?   |   Register