29. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 11. jun 2018. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 10,00 časova:

29. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“.
  2. NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANjU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANjE ZGRADA, MINIMALNE VISINE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA ZGRADA I VISINE NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA.
  3. AMANDMAN NA ODLUKU O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
  4. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik