24. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 17. februar 2016. godine (sreda), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

24. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

 1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
 3. IZBOR ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 5. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2016. GODINU.
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA TREĆI REBAPANS PROGRAMA POSLOVANjA JKP ‘DUBOKO“, UŽICE ZA 2015.GODINU.
 8. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2016. GODINU
 9. PREDLOG ODLUKE O ZABRANI PRIJEMA ZAPOSLENIH U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 10. PREDLOG ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
 11. PREDLOG ODLUKE 0 DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I DOGRADNjU DALEKOVODA DV BR.116/1 TS “KOSJERIĆ“ – TS “SEVOJNO“ NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE “MASTER FRIGO“ d.o.o. ZA KATASTARSKE PARCELE BROJ 1723/4, 1077/2 I 1096 KO POLOŠNICA 2.
 13. PREDLOG ODLUKE O ODREĐIVANjU SPRATNOSTI OBJEKATAU ODNOSU NA SPRATNOST PROPISANU PLANSKIM DOKUMENTOM NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠEOA O OBRAZOVAOU KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠOEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.
 15. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ‘MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ
 16. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ‘MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ
 17. ELABORAT O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA U SVOJINU KATASTARSKIH PARCELA BR.356/1 LN BR.1603 KO VAROŠ KOSJERIĆ BR.356/3 LN br.1851 KO VAROŠ KOSJERIĆ PRIVREDNOM DRUŠTVU PRAG-PRODUKT d.o.o. ,KOSJERIĆ, NEPOSREDNOM POGODBOM SA NADOKNADOM.
 18. DOPUNA PROGRAMA OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 19. PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE KOSJERIĆ 2016.-2018. SA AKCIONIM PLANOM.
 20. PREDLOG ODLUKE O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 21. ODBORNIČKA PITANjA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik