20. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 26. avgust 2015. godine (sreda), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

20. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I   R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2015. GODINU.
  2. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2014.GODINU.
  3. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović


Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), predlažem sledeću

IZMENU I DOPUNU
D N E V N O G   R E D A

Posle tačke 2. dodaju se tačke:

3. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2014. GODINU.
4. PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.
5. IZVEŠTAJ O PROCENI ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA 2014. GODINU.

Tačka 3. postaje tačka 6.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Izbornik