Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja – licitacije za otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine – neizgrađenog građevinskog zemljišta (placeva)

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Predsednika opštine broj 464-15/2019 od 06.11.2019. godine, koju je potvrdilo Opštinsko veće opštine Kosjerić na sednici održanoj dana 07.11.2019. godine, a na osnovu člana 16. Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15), Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove objavljuje

O G L A S
O RASPISIVANjU JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJE ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE -NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA (PLACEVA)

1. Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javnog nadmetanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini (placeva) i to sledećih katastarskih parcela:

  1. kat.par.br. 356/1 površine 1.36,81 ha bliže opisana u Listu nepokretnosti broj 1603 KO Varoš Kosjerić i
  2. kat.par.br. 356/3 površine 0.47,44 ha bliže opisana u Listu nepokretnosti broj 1851 KO Varoš Kosjerić;
    Obe katastarske parcele se prodaju istom kupcu.

2. Početna cena neizgrađenog građevinskog zemljišta opisanog u tački 1 ovog oglasa na javnom nadmetanju-licitaciji je 850,00 din/m2. Ukupna početna cena za obe kat.parcele iznosi 15.669.612,00 dinara.

Početni iznos cene neizgrađenog građevinskog zemljišta za kat.parcele koje su predmet prodaje je tržišna vrednost građevinskog zemljišta koju je predložilo Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove a shodno Odluci o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 12/15);
3. Građevinsko zemljište se otuđuje u svojinu u viđenom stanju kao neizgrađeno. Početna cena je naknada za pribavljanje zemljišta u svojinu i ne obuhvata doprinose za uređenje zemljišta;
4. Rok za privođenje zemljišta nameni je 5 godina od zaključenja ugovora. Rok se može izuzetno produžiti za još dve godine, zbog izuzetno nastalih okolonosti;
5. Postupak javnog nadmetanja sprovešće Komisija koju obrazuje Predsednik opštine;
6. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini;
7. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u iznosu od 10% od vrednosti početne cene za obe kat.parcele, odnosno 1.566.961,20 dinara;
Uplatu depozita izvršiti na račun Budžeta Opštine Kosjerić tekući račun broj: 840-841151843-84 model 97, poziv na broj 51-048, sa naznakom „uplata depozita za javnu licitaciju“. Depozit se može uplatiti najkasnije do 09.12.2019. godine do 10:00 časova;
8. Prijave za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja, se dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti, putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU – LICITACIJI, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE
KATASTARSKIH PARCELA 356/1 I 356/3 – NE OTVARAJ“, a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv pravnog lica;
9. Prijava fizičkih lica treba da sadrži: Ime i prezime, prebivalište JMBG, broj lične karte, broj telefona, adresu i mora biti potpisana.
Prijava pravnog lica i preduzetnika mora da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, magični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. Uz prijavu, pravno lice, prilaže izvod iz registra nadležnog organa (Rešenje o registraciji APR-a, overenu fotokopiju za pravna lica);
10. Uz prijavu, podnosi se dokaz o uplati depozita;
11. Uz prijavu, mora da se dostaviti overena Izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa;
12. Potpisanu izjavu o prihvatanju početne cene;
13. Prijava mora da sadrži iznos ponuđene cene, koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog ovim oglasom;
14. Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2019.godine do 10:00 časova.
Datum, vreme i mesto održavanja javnog nadmetanja je 09.12.2019.godine u 13:00 časova u sali broj 3 (prizemlje zgrade Opštinske uprave Kosjerić), u Kosjeriću, ul. Olge Grbić 10;
15. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir;
16. Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene javnim oglasom;
17. Parcele koje su predmet prodaje dodeliće se onom učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najvišu cenu na javnom nadmetanju. Ukoliko ne budu stečeni uslovi za sprovođenje postupka iz razloga što je za nepokretnost koja je predmet prodaje podneta samo jedna prijava, Opština će nepokretnost otuđiti u svojinu podnosiocu prijave pod uslovom da je ponudio najmanje početni iznos cene;
18. Depozit uplaćen na račun u postupku javnog oglašavanja predstavlja deo ukupne cene zemljišta i ne vraća se ponuđaču čiju ponudu, u postupku javnog nadmetanja, Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se isti zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između depozitnog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća u roku od 7 (sedam) dana, od dana otvaranja ponuda, na isti način na koji je uplaćen;
19. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja javnog nadmetanja. Kupljenu parcelu kupac može da isplati u celosti ili na rate u skladu sa članom 28. Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15). U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita;
Ugovor se zaključuje u roku od 30 dana od dana održane licitacije.
20. Svi troškovi oko prenosa nepokretnosti padaju na teret Kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava,kao i overu ugovora kod nadležnog javnog beležnika;
21. Saglasno članu 15. Stav 3 Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“ br.12/15), opština može sve do donošenja Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta, u svako doba odustati od otuđenja bez prava nadoknade zemljišta zainteresovanim licima;
22. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom parcele putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon broj: 060-8256-210, Milomir Jovanović;
23. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici;

Broj: 464-15/2019
U Kosjeriću, dana 08.11.2019. godine.

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Nazad
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2019. godini – drugi poziv
Napred
Konkurs za dodelu opštinskih stipendija
Izbornik