Недеља, 13.06.2021. Званична презентација Општине Косјерић

Јавна седница Комисије за планове

Понедељак, 06. јул 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 др. закон) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
Јавну седницу Комисије за планове

Јавна седница Комисије за планове, након обављеног јавног увида у План детаљне регулације "ТМУША СЕЧА РЕКА" у општини Косјерић за експлоатацију мермера и План детаљне регулације за површински коп "ГРАДИНА" у општини Косјерић, за потребе експлоатације кречњака, одржаће се 14.07.2020. године са почетком у 12 часова у згради општине Косјерић, сала бр. 3 у приземљу.
Јавној седници Комисије присуствују одговорни планер, односно одговорни урбаниста, представници обрађивача планског документа, представници надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и подносиоци примедби на плански документ.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

e upravaИсказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2021
  (05.04.2021. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------