Недеља, 05.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Јавни увид у ПДР "Градина"

Погодака: 61 times

Понедељак, 08. јун 2020. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члан 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019), 

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина“ у општини Косјерић
за потребе експлоатације кречњака
И
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина“ у општини Косјерић

Јавни увид трајаће од 08.06.2020. године закључно са 07.07.2020. године Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида у писаном облику, лично на писарници или поштом, на адресу: Општина Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић, закључно са 07.07.2020. године.

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo