Петак, 03.07.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид ПДР "Градина"

Погодака: 205 times

Четвртак, 09. јануар 2020.

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,121 /12,42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,145/14,83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистич- ког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за површински коп „Градина" у општини Косјерић за потребе експлоатације кречњака

Рани јавни увид трајаће од 13.1.2020. године закључно са 27.1.2020. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 27.01.2020. године.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе општине Косјерић

Материјал можете преузети ОВДЕ.

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo