Петак, 04.12.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Конкурс за доделу средстава за остваривање права на подстицаје женама, носиоцима пољопривредних газдинства у општини Косјерић у 2019. години

Понедељак, 26. август 2019.
Ажурирано: 27. септембар 2019.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/17, 83/2014, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19), Одлуке о буџету општине Косјерић за 2019. годину ("Службени лист општине Косјерић" 15/18), члан 4. став 2. Правилника о додели средстава за остваривање права на подстицаје женама, носиоцима пољопривредних газдинства у општини Косјерић у 2019. години (број 400-18/2019 од 13.08.2019. године) и Одлуке Председника о расписивању Конкурса за доделу средстава за остваривање права на подстицаје женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралним срединама у општини Косјерић у 2019. години (број 400-18/2019 од 22.08.2019. године), Председник општине Косјерић расписује

К О Н К У Р С
за доделу средстава за остваривање права на подстицаје женама, носиоцима пољопривредних газдинства у општини Косјерић у 2019. години

Одлуку о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Циљ овог Конкурса је побољшање економског положаја и статуса жена на селу као једне од најрањивијих група како би се подстакле да и даље остану да живе на селу и рађају децу и на таја начин допринесу повећању наталитета у руралним срединама општине Косјерић.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Опредељена су средства по мери популационе политике за подстицај наталитета – подршка женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралним подручјима општине Косјерић за 2019. годину у укупном износу од 1.500.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100 % од укупно прхватљивих трошкова инвестиција.
Приликом обрачуна узима се вредност инвестиција без пореза на додатну вредност.
Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 150.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. Набавку нове опреме и механизације намењенe пољопривредној производњи и преради пољопривредних производа.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну или више инвестиција до износа максимално дефинисаног подстицаја, а преко тог износа подносилац пријаве сносиће трошкове из сопствених средстава.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема, пре доношења одлуке о додели средстава.

3. КОРИСНИЦИ

Право на бесповратна подстицајна средства имају жене, носиоци пољопривредних газдинства са територије општине Косјерић старосне доби од 18 до 45 година, које се баве пољопривредном производњом као искључивом, претежном или додатном делатношћу.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Регистрована пољопривредна газдинства која су у активном статусу;
 2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе као и место реализације инвестиције;
 3. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе закључно са даном подношења пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе);
 4. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву, не сме користити средства по некон другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 5. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр:36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);
 6. Спровођење прихватљивих активности не може започети пре подношења пријаве за подршку;
 7. Регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Косјерић која су остварила право на подстицаје по конкурсу локалне самоуправе по истој или сличној намени у 2018. години, не могу остварити право на подстицаје по конкурсу локалне самоуправе у 2019. години.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен 26.08.2019. године до 09.09.2019. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;
 2. Извод из књиге венчаних;
 3. Извод из матичне књиге рођених за децу (уколико имају децу);
 4. Копија Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019. годину;
 5. Копија извода о подацима о регистрованом пољопривредном газдинству;
 6. Уверење локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
 7. За опрему и механизацију потребан је оверен предрачун; 
 8. Изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима (Изјава у оквиру обрасца пријаве);
 9. Изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 45 дана од дана издавања предрачуна.

7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 • Средства за подршку инвестицијама по овом конкурсу додељују се бесповратно;
 • Уговори са корисницима средстава закључују се у року до 30 дана од дана доношења одлуке о расподели средстава по овом конкурсу;
 • Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна јесте 45 дана од дана потписивања уговора,
 • Бесповратна средства исплаћује општина Косјерић, авансно 100% од цене без пореза на додатну вредност, добављачу, а након потписивања Уговора са корисником средстава.

По реализацији одобрене инвестиције потребно је доставити Комисији за доделу средстава женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралној средини општине Косјерић:

 • Оригинал Рачун за предметну инвестицију
 • Оригинал Отпремницу потписану од стране корисника средстава
 • У случају да добављач није у систему ПДВ-а или фискализације доставља се Изјава;
 • Оверена фотокопија или оригинал Гарантни лист за опрему која исти поседује или изјаву добављача да предметна опрема и механизација не подлеже обавези издавања гарантног листа.

Комисија за доделу средстава за женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралној средини општине Косјерић, задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.
Корисник средстава је дужан да омогући комисији несметану контролу реализоване инвестиције.
У случају да су средства ненаменски коришћена или је документација лажно приказана у Захтеву корисник ће бити утужен надлежном суду.
Корисник средстава не сме да отуђи предмет инвестиције за коју је остварио подстицај у року од пет године од дана исплате подстицаја и да у том периоду предмет наменски користи.
О поднетим захтевима одлучиваће Комисија за доделу средстава за женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралној средини општине Косјерић.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаву са потребном документацијом доставити на Општинску писарницу на адресу: Комисији за доделу средстава женама, носиоцима пољопривредних газдинства у руралној средини општине Косјерић, Ул. Олге Грбић 10, 31260 Косјерић, са назнаком Конкурс за доделу средстава за остваривање права на подстицаје женама, носиоцима пољопривредних газдинства у општини Косјерић у 2019. години.

9. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, образац пријаве, изјава добављача могу се преузети са интертнет адресе општине косјерић www.kosjeric.rs.
Сви Захтеви који су непотпуни, нетачни и предати ван конкурсног рока неће бити разматрани.

У Косјерићу,
26. август 2019. године

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Изјаву добављача можете преузети ОВДЕ.
Одлуку Председника општине можете преузети ОВДЕ.
Правилник о додели подстицаја можете преузети ОВДЕ.

 

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2020
  (30.11.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------