Петак, 04.12.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Рани јавни увид ПДР "Видик" Дивчибаре

Понедељак, 27. мај 2019. 

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 45a . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 54/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 , 145/14 , 83/2018 I 31/2019 и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/15)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ВИДИК" ДИВЧИБАРЕ

Рани јавни увид трајаће 15 дана, и то од 27.05.2019. године закључно са 10.06.2019. године. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр. 10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страници општине Косјерић ( www.kosjeric.rs).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Плана детаљне регулације Видик надлежна служба Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам Општинске управе општине Косјерић, лично на писарници или поштом, закључно са 10.06.2019. године.
По завршеном раном јавном увиду носилац израде Плана сачиниће извештај који усваја Комисија за планове Скупштине општине Косјерић.


Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети ОВДЕ

 

 

exchange5 baner

 

blue logo


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 9/2020
  (30.11.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------