Погодака: 499 times

Четвртак, 8. новембар 2018.

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

О Г Л А Ш А В А

К О Н К У Р С
За доделу општинских стипендија за 5 студената

Услови конкурса:

Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно по студенту (у зависности од године студија) у динарској противвредности.

Кандидати се могу пријавити до 23. новембра 2018. године (последњи дан за пријаву је 23. новембар 2018. године). Документа се предају на шалтеру општинске писарнице.

Кандидати су дужни да уз пријаву поднесу следећа документа:

Уколико је неко од кандидата студент са посебним потребама или инвалидитетом то доказује одговарајућим документом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

Комисија за доделу општинских стипендија ће на основу критеријума регулисаних у члану 1. Одлуке о изменама и допунама правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију („Службени лист општине Косјерић“, број 3 од 6. марта 2018. године) доставити предлог о кандидатима који испуњавају услове конкурса Општинском већу на усвајање које ће на првој наредној седници донети одлуку о додели стипендија.

Редослед студената за доделу стипендија утврдиће се на основу следећих критеријума:

Приговори на ранг листу подносе се Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке. Између Општинског већа (кога заступа председник општине) и студента закључиће се уговор којим ће се регулисати даља међусобна права и обавезе.

У Косјерићу, 8.11.2018. године