Понедељак, 21.10.2019. Званична презентација Општине Косјерић

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић - други круг

Погодака: 286 times

Понедељак, 16. октобар 2018. 

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009, 112/15 и 80/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић (у даљем тексту: Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине КОСЈЕРИЋ које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Косјерић за 2018. годину за давање у закуп донела је :

З А К Љ У Ч А К

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине КОСЈЕРИЋ у другом кругу за укупно 279 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине КОСЈЕРИЋ за 2018. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

 

cene zakupa II poziv

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине КОСЈЕРИЋ је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине КОСЈЕРИЋ у другом кругу, односно за укупно 279 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине КОСЈЕРИЋ за 2018. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине КОСЈЕРИЋ, образована Решењем Скупштина општине број 320-35/2018 од 29.03.2018. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама на територији општине КОСЈЕРИЋ, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине КОСЈЕРИЋ за 2018. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина КОСЈЕРИЋ имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 21,83 евра по хектару, односно 2.584,12 динара по хектару.

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу у износу од 90% од проcечно постигнуте цене која износи 2.584,12 динара по хектару а која одговара квалитету ливада 5. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине КОСЈЕРИЋ за 2018. годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ,
Славица Петровић, дипл. правник

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 20/2019
  (26.09.2019. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------